Nine Star Ki Voorspelling voor 2016

Inleiding

Daar zijn ze, de Nine Star Ki voorspellingen voor 2016. Vorig jaar werden we volop geïnspireerd met ideeën, bewegingen en uitvindingen die het rebelse 3-Hout in een constante stroom over ons uitstortte en die daarmee voor menigeen de wereld op zijn kop heeft gezet. Zoveel tomeloos enthousiasme heeft echter ook een keerzijde die nu voelbaar gaat worden; we zijn de vaste grond onder de voeten kwijtgeraakt. Er is in één klap alom een hoeveelheid chaos, onveiligheid en onzekerheid aan ons opgedrongen die nauwelijks nog te bevatten is. Onder invloed van de 81-jarige cyclus die geregeerd wordt door het element 9-Vuur op de achtergrond, en opgejaagd door eerst een 9-jarige cyclus onder regie van 4-Hout (2000-2009) en vervolgens een 9-jarige cyclus onder regie van 3-Hout (2009-2018) waar we ons nog volop in bevinden, transformeert onze wereld en vinden door al deze actieve yang elementen tot grootse proporties opgeblazen gebeurtenissen plaats die nauwelijks te bevatten zijn.

Het Chinees Nieuwjaar vindt altijd op een ander moment plaats dan 1 januari; elk jaar zelfs op een wisselende datum. In China wordt een zogenaamde luni-solaire jaartelling gehanteerd die rekening houdt met zowel de zon- als de maanstanden. Deze beide invloeden bepalen ondermeer het moment waarop het Chinees Nieuwjaar valt, dat daardoor elk jaar op een ander datum plaatsvindt. Dat levert een heel andere beleving van tijd op dan het rationele keurslijf van de strakke Gregoriaanse kalender zoals wij die kennen en die zich alleen richt op de zon en zijn energie die verbonden is met Yang, het mannelijke principe. Hoeveel evenwichtiger is een jaartelling die ook rekening houdt met Yin, het vrouwelijke principe dat haar invloed ondermeer kenbaar maakt via de maan. Het is deze luni-solaire afstemming die vertaald wordt naar de Nine Star Ki cycli, aan de hand waarvan de energietendensen van een jaar geduid kunnen worden. Een duiding waarin rekening gehouden wordt met zowel Yin als Yang, met zowel het vrouwelijke als het mannelijke principe. Dat kan niet anders dan tot een vruchtbare invloed leiden. In ieder geval past deze benadering bij het toenemende bewustzijn dat we in een cyclische wereld leven, een wereld die tot voor kort gedomineerd werd door lineair denken. Gelukkig is de beperking van het lineaire denken dat het eindig is. Juist dat is precies wat er gebeurt: het lineaire denken, en daarmee de systemen die op dat denken gebaseerd zijn, nadert zijn einde. Dit biedt ons de kans om ons ook bewust meer te richten op de cyclische structuren. In eerste instantie klinkt dit positief. Wat het uiteraard ook is; een wedergeboorte van het vrouwelijke principe is waar wij mensen, de natuur en niet in de laatste plaats Moeder Aarde naar snakken. Het vraagt echter om een diepgaande omschakeling die te vergelijken is met een trein op volle snelheid die ineens in een rondje moet gaan rijden; de kans dat hij uit de bocht vliegt is levensgroot aanwezig. De manoeuvre zal alleen een gelukkig einde kennen als op tijd snelheid wordt teruggenomen en geanticipeerd wordt op het loslaten van het voortsnellen in een strakke, rechte lijn.

Over vorig jaar schreef ik in de Nine Star Ki voorspellingen voor 2015: “Komend jaar dient deze koerswijziging zich in alle hevigheid aan, meer nog dan in voorgaande jaren merkbaar was.” en “Ontegenzeggelijk kunnen we ook vaststellen dat we, sinds we in 2000 in door 4-Hout en vervolgens 3-Hout gedomineerde 9-jarige periodes zijn beland, als samenleving in beweging zijn gekomen. Het komende jaar zal nog een schepje extra op het vuur gooien.” en het vuur is ons op sommige momenten zeer na aan de schenen gelegd. Door deze grote processen die op de achtergrond spelen, hebben we geleerd een individu te zijn en komt er steeds meer macht bij dit individu te liggen. Daardoor echter zijn we de ander en de samenhang veelal uit het oog verloren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we twijfelen over zoveel veranderingen en er ook weerstand tegen ervaren; niets lijkt nog hetzelfde te kunnen blijven. Dat we de behoefte hebben een pas op de plaats te maken is dan ook niet meer dan een logisch gevolg. En dat we onze eigen manier van leven willen beschermen lijkt daardoor ook heel verklaarbaar. In ons 3-Hout enthousiasme hebben we afgelopen jaar onze voordeur wagenwijd opengegooid voor vernieuwing en voor de enorme stroom vluchtelingen; we hebben ze als gasten toegelaten in ons huis, zonder al te kritisch te zijn op hun achtergrond en houding. Nu ze eenmaal met hun onhebbelijke modderschoenen bij ons op de bank zitten en hun stinkende sigarettenpeuken overal laten vallen en de lege bierflessen in het rond strooien, is het bijna niet meer mogelijk hen nog de deur te wijzen of om de voorwaarden aan te geven waaronder ze wél welkom zijn. Tegelijkertijd zijn er mensen die het goed begrepen hebben en de moed hebben opgevat om mensen te helpen en vernieuwing toe te laten, maar daarbij duidelijk zijn in het stellen van gedragsregels waar de nieuwe gasten zich aan moeten houden. Deze mensen laten zien waar het in 2016 vooral over zal gaan: we worden ons bewust dat wij de scheppers zijn van onze werkelijkheid en niet de verbruikers en dat wij, analoog daaraan, ons moeten bezinnen hoe wij ons als gast gedragen in het huis van moeder Aarde. It’s all about attitude!

Algemeen

We bevinden ons in de kraamtijd van de nieuwe mensheid. We worden uitgedaagd de fundamenten te leggen voor een nieuwe orde van samenleven. Later, als we groot zijn, lijkt nog ver weg, de direct te nemen horden lijken enorm en 9-Vuur en 3-Hout zouden vanuit hun achtergrondpositie het liefst zien dat we voorbij jagen aan wat we nú kunnen, terwijl alle te nemen horden enkel vanuit de eigen ontwikkelde capaciteiten en vanuit onze individuele kracht overwonnen kunnen worden. Ja, we moeten groeien en vernieuwen, maar wel op een voor ons gezonde manier en vanuit een menselijke maat met waarden die daarbij aansluiten, stap voor stap. Dat vraagt om het geduld en het vertrouwen om het continue proces te kunnen herkennen waarin de nieuwe verworvenheden van afgelopen jaar geïntegreerd worden in onze bestaande basis structuren. Dat gaat langzaam. Langzamer dan het jachtige 9-Vuur en 3-Hout op de achtergrond willen en die in de vorm van haatzaaiers en chaotische gebeurtenissen dit kwetsbare proces makkelijk overschreeuwen en als volleerde drama-queens overdreven hun aandacht richten op de details in onze persoonlijke ontwikkeling. Daardoor zien we gemakkelijk de grote samenhang en het continue proces van gebeurtenissen over het hoofd!

In de voorspellingen voor 2015 schreef ik:

“Een jaar waarin de onderste steen boven komt en dat gekenmerkt wordt door ongedurigheid, onrust en tomeloosheid kan voor velen een angstbeeld vormen voor wat de toekomst gaat brengen.”

Er voltrekt zich een omkering waarbij wij als mensen niet langer gevormd worden door de merites en mores van de buitenwereld, maar deze buitenwereld scheppen naar ons model. Grote vraag is dan wat is ons model? Wat is de betekenis van het geen ik kan bijdragen aan het vormen van deze buitenwereld? Hoe draag ik mijn steentje bij aan het leggen van de fundamenten van een nieuwe orde van samenleven?

De van buiten naar binnen realiteit transformeert in één van binnen naar buiten. De omslag waar we ons voor gesteld zien is het bereiken van het inzicht dat we verantwoordelijkheden niet meer af kunnen schuiven, maar deze zelf moeten aanvaarden en op ons moeten nemen: het is niet de schuld van de fast-food wereld dat lichamen uit hun voegen barsten, maar van de individuele consument die keuzes maakt gebaseerd op veelal onbewuste, ondermijnende motieven. Stop blaming others!

Relatie

Kortom er moet gebouwd gaan worden aan het tot stand brengen van nieuwe vormen van relaties – met anderen, met de wereld en vooral met onszelf – die bestand zijn tegen de toekomst en waarmee we een nieuwe wereld, een nieuw universum creëren met onszelf als het scheppende middelpunt. God is niet langer een abstractie buiten ons, maar de essentie ín ons. Vanuit wie we nú zijn leveren we een bijdrage allereerst aan onze eigen micro-kosmos die vervolgens een bouwsteen vormt van de macro-kosmos. Het bewust worden van een dergelijk scheppend vermogen brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Als enkele bouwsteen kun je geen bouwwerk tot stand brengen; daar zijn meer bouwers, meer stenen en een goede verbinding tussen alle componenten voor nodig. 2-Aarde is de bouwer van de toekomst, de kneder van het deeg van het toekomstige brood, de legger van het fundament waarop het bouwwerk stevig kan verrijzen. 2-Aarde is de energie die de ideeën en uitvindingen die respectievelijk 4-Hout en 3-Hout de afgelopen twee jaar naar buiten hebben gebracht, in de stof kan brengen en deze kan materialiseren. 2-Aarde laat deze ideeën landen en vorm aannemen. En dat begint dus bij onszelf; het verkrijgen van een goede relatie met jezelf, weten wie je bent en inzicht krijgen in de pijnpunten die voor een belangrijk deel je handelen bepalen, vormen het beginpunt. Vanuit de relatie met onszelf moeten we onze persoonlijke vorm, onze eigen identiteit opnieuw, steen voor steen, cel voor cel, opbouwen. De vraag ‘wie ben ik?’ is het begin van het tot stand brengen van een andere relatie met de wereld. De tijd dat dat van buiten werd voorgehouden en opgelegd, is voorbij. Wat rest is de noodzaak tot overgave om geduldig en volhardend, zoals een jonge moeder dat doet bij haar kinderen, jezelf her op te voeden en daarmee de toekomst mede vorm te geven. Vertrouwen in jezelf vormt daarbij de basis van waaruit gewerkt kan worden. Het vernieuwen van de relatie met onszelf, ons leven en het vrouwelijke in ons levert een gezondere relatie op met ons lichaam.

Lichaam

Wisdom from the body - Sophia - Nina Elshof Feng Shui

Wisdom from the body – Sophia

De roerige invloed van zowel de 9-jarige 3-Hout cyclus, als de invloed van de twee Hout jaren die achter ons liggen, heeft veel zekerheden omgewoeld. De betrouwbare fundamenten van onze maatschappij blijken bij nadere beschouwing een stuk minder stabiel en sociaal betrouwbaar als we dachten. Systemen die aan de basis staan van het sociale bestaan van veel mensen zoals het PGB, de SVB, pensioenfondsen en ons politieke stelsel blijken rokende puinhopen van chaos, bedrog en onzekerheid te zijn. De verzorgingsstaat waar we ons lang op konden beroepen heeft zelf zorg nodig. Patient Nederland ligt aan een continue subsidie- of discussie-infuus. Een tendens die mensen doet beseffen dat we vanuit een persoonlijke relatie met elkaar deze zorg op kleinschalig niveau opnieuw vorm moeten geven, waardoor we onze eigen zekerheden kunnen creëren en daardoor weer meer vat krijgen op onze – sociale – werkelijkheid.

Aandacht voor het eigen lichaam en gezondheid hoort daarbij; als de medische wereld niet meer te vertrouwen is, als de farmaceutische industrie vanuit egoïstisch winstoogmerk patiënten in de kou laat staan door hun verstoken te laten blijven van hun medicijnen, dan wordt de noodzaak om te voorkomen dat je een beroep moet doen op deze lieden alleen maar groter. Waar we jarenlang ons enkel enige mate bewust waren dat we onze gezondheid op zijn minst in stand dienden te houden, wordt meer en meer de aandacht verschoven naar het voorkómen van ziektes. Preventie is de nieuwe gezondheidsnorm, ook van de grote logge institutionele verzekeraars. Ondersteunende diensten in de vorm van gezondheidscoaches, mindfulness opvoeders, voedingsdeskundigen, Feng Shui adviseurs en handige, slimme apps helpen op verschillende terreinen de kwaliteit van leven te verbeteren, het bewustzijn te vergroten, stress te reduceren en zo mensen te helpen het leven meer in eigen hand te nemen en daardoor te voorkomen dat zij ziek worden.

Aandacht voor het eigen lichaam en gezondheid is bovendien een goed startpunt om het brein nieuwe paden van denken aan te leren. Het is een methode die Tony Robbins, de bekende bewustzijn- en gezondheidsgoeroe graag propageert. Alleen al het veranderen van de eigen houding en de ademhaling, laat het brein anders reageren: “emotion is created by motion” (emotie wordt gecreëerd door beweging) zegt hij. We gaan meer en meer beseffen dat al die afzonderlijke factoren met elkaar samenhangen waardoor we onszelf ook eindelijk daadwerkelijk kunnen gaan zien als een totale micro-kosmos waarin elk onderdeel het totaal van het geheel beïnvloedt.

Vanuit die micro-kosmos gedachte gaan we meer en meer activiteiten ondernemen die we in onze macro-kosmopolitische wereld ook zien; we worden via AirBnB ons eigen mini-hotel, de ogenschijnlijk achteloze voetganger houdt via een buurtapp medebewoners in de wijk op de hoogte van de aanwezigheid van verdachte figuren en de moeder die vanwege de krankzinnig hoge kosten van de kinderopvang niet meer tegen de financiële klippen op wil werken, vangt in haar eigen huis liefdevol een paar kindjes op van moeders die zich in een verwante situatie bevinden. We gaan onszelf een actieve rol toebedelen in het zorgen voor onszelf en leveren daarmee, door wie we zijn, een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Daarbij bepaalt niet de samenleving wat we te doen hebben, maar vormen het kader daarvoor zelf vanuit de eigen kwaliteiten.

Kennis

We leren weer voor elkaar te zorgen, maar wel op basis van onze eigen voorwaarden en mogelijkheden. De tijd van de huissloof is echt wel voorbij! Daarmee scheppen we voor onszelf en onze directe omgeving nieuwe zekerheden, zekerheden die de achterlijk ingewikkelde regelgeving ons opgedrongen door een op hol geslagen overheid, omzeilen. Deze directe aandacht voor wat we wél kunnen vervangt de passieve overweldiging veroorzaakt door wat er op grote schaal allemaal mis gaat. Authenticiteit van het individu blijkt krachtiger dan de dubieuze objectiviteit van een ondoorgrondelijke maatschappij en van een door big commerce gecompromitteerde wetenschap die rapporten op maat fabriceert.

2-Aarde wil de werkelijkheid weer tastbaar maken, voelbaar en concreet. Dichtbij dus. We nemen de virtuele werkelijkheid een stuk minder serieus en alhoewel social media nooit meer zal verdwijnen, is de populariteit van de meest vluchtige onder hen, Twitter, tanende. 2-Aarde richt zich liever op het onderhouden van goede relaties dichtbij. Met je buren bijvoorbeeld waarmee je samen het bezit van een ladder deelt om de dakgoten schoon te kunnen maken. Of voor wie je een plekje in je schuur inruimt zodat zij daar hun fietsen kunnen stallen en deze niet meer op het trottoir hoeven te parkeren. Dit onderling organiseren van uitwisseling van producten en diensten brengt de al instabiele grote organisaties verder aan het wankelen en zal hen uiteindelijk op de knieën dwingen.

Dat grote winkelketens bij bosjes omvallen wordt mede veroorzaakt doordat zij onvoldoende aandacht hebben gehad voor de relatie met hun individuele klanten en voor het met zorg onderhouden van deze relatie. Daar is namelijk ook kennis voor nodig. Om te beginnen zelfkennis en zelfinzicht over die aspecten die verbetering behoeven; het bewust in ontwikkeling willen blijven kan beschouwd worden als het bereid zijn zelf in opvoeding te blijven en het persoonlijk micro-universum te blijven voorzien van goede, nieuwe mentale voeding. Kennis nemen van de kennis waar een ander over beschikt sluit daar eveneens op aan. Net zoals een ladder door buren gedeeld kan worden, is het niet meer noodzakelijk om alle kennis ook zelf te moeten verwerven; kennis is geen bezit meer en ervaring wordt gezien als een waardevolle bouwsteen van een kennisbank.

Daarop gaan we meer en meer vertrouwen; het hoeft niet meer allemaal gemeten en bewezen te worden. 2-Aarde wil graag zaken samenvoegen en daar samenhang in creëren, waarbij samen het sleutelwoord is en betekenis van het proces en aandacht daarvoor, het doel. Kennis, ervaring, kracht en inzicht worden de nieuwe ingrediënten van een gezonde relatie tussen mensen die willen dóen en de oeverloze discussies over ‘zeker weten’ willen afzweren. In het doen ontstaat de nieuwe waarheid die geen winnaar of verliezer kent. In het gesprek met de ander ontstaat inzicht zonder dat conclusies noodzakelijk zijn. De focus verschuift van de verschillen tussen mensen, naar de overeenkomsten die er tussen hen bestaan. Van de individuele targets die zij moeten halen, naar het bereiken van een gezamenlijk resultaat waar zij elk naar eigen kunnen aan kunnen bouwen en bijdragen.

De basis daarvoor vormt het vertrouwen dat we weer in onszelf en anderen moeten herstellen. Dat vraagt betrokkenheid en zuivere authenticiteit. Tarzaniaanse borstklopperij heeft zijn langste tijd gehad. Reden waarom Donald Trump het zeker niet zal schoppen tot eerste ‘oranje’ president van de Verenigde Staten van Amerika.

2-Aarde in 5-Aarde 

2016 Wordt gedomineerd door 2-Aarde, het element dat dit jaar de middelste positie van de Ba Gua inneemt. Dit is een heel andere energie dan die van de elementen 3-Hout en 4-Hout die respectievelijk 2015 en 2014 domineerden. Deze hout elementen die zo extreem verbonden zijn met beweging en een hang hebben naar vernieuwing, heeft zich zeker afgelopen jaar laten zien in een massale volksverhuizing. Een ongekend aantal vluchtelingen heeft huis en haard verlaten en zoekt asiel in het veilige, warme, gezellige Europa. Vorig jaar schreef ik over de 1-Water die in de positie van 3-Hout een impuls gaf aan de kenmerken van 3-Hout: “Daarnaast zegt deze 1-Water in 3-Hout tendens iets over ‘het volk’ dat in beweging komt. Wie weet wacht ons een volksverhuizing, hoe het er uit gaat zien weet ik niet precies, wel dat er grotere groepen mensen zich zullen verplaatsen om elders wortel te schieten.”

De 2-Aarde energie van 2016 laat zoals gezegd een heel andere tendens zien; die van het beschermen van huis en haard en van het bouwen van aan een nieuwe samenleving. Dat wordt overigens nog een worsteling want 2-Aarde is ook de zorgzame huismoeder die haar huishouden graag op orde wil hebben en iedereen die er woont en te gast is, te eten wil geven, van een warm bed wil voorzien en een veilig en zeker bestaan wil aanbieden. Een dergelijke mater familias zal daarbij voorbijgaan aan de unieke behoeften van het individu; het ‘gezin’ als eenheid en de zorg daarvoor gaat voor. Dat staat haaks op de beweging van afgelopen jaar waarin er heel veel ruimte was voor autonomie van het individu, wat zich heel concreet heeft laten zien in bijvoorbeeld de individualistische opstelling van de Europese landen ten opzichte van het vluchtelingenprobleem. In de voorspellingen van 2015 schreef ik daarover: “Op politiek niveau kan deze tendens tot uiting komen doordat landen ook weer op zoek gaan naar hun eigen identiteit en niet langer bereid zullen zijn zich aan te passen aan de nukken en regels van grotere organisatiestructuren zoals een Europese Unie.”

2-Aarde vraagt om menselijkheid in de benadering van elk probleem. Of dat nu de vluchtelingen betreft of de mensen die in verpleeghuizen moeten verblijven. Hun rechten, hun zorg, hun waardigheid en verzorging en de bescherming daarvan worden belangrijke thema’s dit jaar, waarbij er vooral een focus komt te liggen op meer liefdevolle zorg en aandacht voor groepen mensen die wel wat ‘moederlijke’ toewijding kunnen gebruiken.

2-Aarde is het element dat het archetype is van de moeder, de vrouw en dat hoort bij het vormende en voedende principe. Dit element staat voor de vrouw en het vrouwelijke, barende, koesterende, beschermende, voedende en opvoedkundige principe. Er is een sterke verbondenheid met het lichaam en gezondheid, al met al belangrijke fundamentele aspecten van ons bestaan. Verder staat 2-Aarde voor alles wat onder de noemer ‘relatie’ te scharen valt. Of dat nu de relatie met je partner, je kind of met jezelf betreft. Het gaat over het nest waarin we geboren worden en en ons geborgen kunnen voelen. Alles rond deze principes komt dit jaar centraal te staan en dit was al enigszins merkbaar in de Nieuwjaarsnacht waarin we een voorproefje kregen op wat ons dit jaar te wachten zou kunnen staan; de aandacht gaat uit naar de positie van de vrouw en alle vrouwelijke principes die bij het archetypische vrouwelijke horen. Eén van de vragen die ten aanzien hiervan gesteld kan worden is of deze principes voldoende gerespecteerd en op waarde geschat worden.

2-Aarde brengt nieuw leven voort en gaat zorgend, verzorgend en vormend met dit nieuwe leven om. Net zoals nieuw leven dat in het lichaam van een vrouw vorm aanneemt en dóór haar geboren wordt, zo schept 2-Aarde voorwaarden voor het bestaan zoals dat er in de toekomst uit zal zien. Dat betekent ook dat de focus niet zozeer gericht moet worden op een individuele gebeurtenis, maar meer op wat dit in het grote geheel van ontwikkelingen voor invloed heeft. Je kunt als moeder met veel strengheid je kind het bordje eten leeg laten eten en daar nu het resultaat mee behalen dat het eten ook inderdaad opgegeten wordt. Vanuit een groter perspectief, dus naar het proces van ontwikkeling van het kind gekeken, leg je hiermee wellicht de voedingsbodem voor een eetprobleem. Zaaien en oogsten; iets vanuit het bijna niets laten groeien zodat je er later profijt van kunt hebben. Je zou bijna kunnen zeggen dat het nieuwe iets ontstaat uit het niets; wellicht dat er een economie en een samenleving gaat ontstaan die zich juist richt op het laten ontstaan van niets. Geen bezit, geen spullen, geen materie, maar enkel het (gemeenschappelijk) gebruik ervan. Iets dat niets is, maar ook vol potentie.

Veel van de 2-Aarde energie komt tot uitdrukking op terreinen als zorg, onderwijs, voeding en opvoeding. De sterk op vorming en zorg gerichte kracht van 2-Aarde kan overigens nog wel eens bedillerig overkomen; zoals een moeder soms al te betuttelend en overbezorgd met haar kinderen om kan gaan. 2-Aarde investeert in de toekomst zowel van zichzelf als in die van haar ‘kinderen’ door zorg te dragen, door te voeden en op te voeden en door zo langzamerhand zowel zichzelf als haar ‘kinderen’ in een vorm te boetseren. 2-Aarde is als de bakvorm waarin het deeg langzaam stolt tot een brood.

Zij doet dit naar beste eer en geweten, maar ook vanuit de beperkingen waaruit zij zelf is opgevoed en opgegroeid. Dit jaar laat een tendens zien in het op zoek gaan naar de vraag elke wetmatigheden voorwaardelijk zijn voor ons bestaan. Met andere woorden, hoe zijn wijzelf in het verleden gevormd waardoor we nu doen wat we doen en welke voorwaarden hebben we nodig om goed te kunnen leven. En, belangrijker, willen we deze vorm, deze wetmatigheden wel zo blijven volgen want zij bepalen immers ons handelen. Het besef dat we maar tijdelijk invloed kunnen uitoefenen op hetgeen we vormen en naar onze hand zetten, maar dat de imprint die dit nalaat, de consequenties hiervan blijvend zijn, helpt wellicht om andere vormende en opvoedkundige keuzes te maken die meer toekomstwaarde hebben, ook naar onszelf toe. Er ligt dit jaar een grote uitdaging te wachten voor zelfreflectie met name over onze relatie met onszelf en onze relatie met de rest van de wereld. Als gevolg daarvan kan het noodzakelijk zijn dat je je richt op het her-opvoeden van jezelf! Want hoe kun je het beste oogsten wat je eerder gezaaid hebt? En hoe kun je het geoogste het beste inzetten om er jezelf optimaal mee te voeden? De relatie tussen oorzaak, wat je ooit gezaaid hebt enerzijds, en de gevolgen, dat wat je kunt oogsten anderzijds worden nauwelijks nog overzien of herleid. Komend jaar biedt de kans te ontwaken uit ons kapitalistische coma en te zien hoe schaamteloos we als mensheid een ontwikkeling doorgemaakt hebben waarbij het oogsten de gedaante aan heeft genomen van plunderen. We roven moeder Aarde leeg, we misbruiken natuurlijke voorraden en vergeten dat er na ons nog meer mensen komen die op diezelfde moeder Aarde en van diezelfde voorraden moeten leven. Het is een grote aaneenschakeling van verkrachting van het vrouwelijke, zij dit moeder Aarde zelf, haar bronnen die zij voortbrengt of al die vrouwen wereldwijd die symbool staan voor dit archetypische principe!

Angela Merkel - Nina Elshof Feng Shui

Angela Merkel

Politiek gezien is Angela Merkel het prototype van een 2-Aarde vrouw; ze wil haar (politieke) huishouden op orde hebben en ook gastvrij iedereen voorzien van eten en een warm bed. Dan is er even minder aandacht voor individuele belangen zoals je ook in een groot gezin vaak ziet. De archetypische moederkloek reddert en zorgt, vult magen, plakt pleisters en troost egootjes maar heeft geen tijd en ruimte voor het individuele kind dat zijn eigen weg moet zien te vinden; het gezin als totaal organisme gaat voor en het regime binnen dat gezin wordt door de vrouw bepaald. Nee, niet gaan steigeren nu, we hebben inmiddels veel bereikt op het gebied van gelijke rechten, plichten en verworvenheden in de verdeling van de huishoudelijke en de zorgtaken tussen partners. Maar de energie van 2-Aarde is nu eenmaal verbonden met die archetypische vrouwelijke energie. De wereld is afgelopen jaar ernstig veranderd. We hebben te maken met invloeden uit culturen die de positie van de vrouw en de rolverdeling binnen het gezin heel anders op hun netvlies hebben dan wij westerlingen. De worsteling tussen al die invloeden van buiten enerzijds en het behoud van authentieke vrouwelijke waarden anderzijds, wordt duidelijk zichtbaar in de persoon Angela Merkel en in de functie die zij bekleedt.

Hoe je het ook went of keert, het komende jaar komen de kwaliteiten en functies die aan het archetypisch vrouwelijke toegeschreven worden, (weer) in het middelpunt van de belangstelling te staan.

2016 biedt op dit gebied overigens ook prachtige kansen! Bijvoorbeeld om de prestaties en posities van vrouwen meer aandacht te geven. Want wist je dat slechts een kleine twintig procent van de mensen die in het Nederlandse nieuws komen, van het vrouwelijk geslacht is? Kortom, het is tijd voor een tweede (seksuele) revolutie om de positie van de vrouw – zowel als maagd, als moeder, als amazone, als wijze vrouw en als godin – in ere te herstellen en de energie van het jaar 2016 zal hiernaar uit gaan.

Vrouwelijke revolutie

Elke vorm van revolte gaat gepaard met gedoe en chaos, met tegenkrachten die vanuit betutteling en overbezorgdheid – twee kenmerken van het archetypische vrouwelijke – graag het bekende willen behouden en deze willen behoeden voor verandering. Niet in de laatste plaats zullen deze tegenkrachten juist door vrouwen verwoord worden die anders hun eigen verworven (mannelijke?) positie en status in het geding zien komen. Een voorbeeld hiervan is de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, die sprak van ‘gedragsregels voor vrouwen’ in de omgang met mannen.

Het lijkt de wereld op zijn kop om een dergelijke uitspraak te doen, maar raakt precies die energetische snaar waar het komende jaar de aandacht naar uit zal gaan en vragen daarover zal opwerpen. Wat is eigenlijk de positie van de vrouw? Denken we daar allemaal wel hetzelfde over? In hoeverre zijn wij ‘westerlingen’ niet ook ‘barbaren’ die laten zien de vrouw niet te respecteren door de pornografering van haar lichaam? Weten we de typische kenmerken van het archetypische vrouwelijke wel op waarde te schatten? Sterker nog, weten we ze wel als zodanig te herkennen en te erkennen? Het 2-Aarde jaar zal meer dan ooit over deze problematiek gaan en aandacht vragen voor de terugkeer van de waarlijk vrouwelijke principes.

Dit is in strijd met de beweging van IS, die predikt dat vrouwen een ‘sedentaire levensstijl’ moeten volgen. Met andere woorden: vrouwen zijn aangewezen op het huishouden en de verzorging van man en kinderen.

Vrouwelijke revolutie

Elke vorm van revolte gaat gepaard met gedoe en chaos, met tegenkrachten die vanuit betutteling en overbezorgdheid – overigens ook twee kenmerken van het archetypische vrouwelijke – graag het bekende willen behouden en deze willen behoeden voor verandering. Niet in de laatste plaats zullen deze tegenkrachten juist door vrouwen verwoord worden die anders hun eigen positie en status in het geding zien komen. Een voorbeeld hiervan is de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, die sprak van ‘gedragsregels voor vrouwen’ in de omgang met mannen.

Het lijkt de wereld op zijn kop om een dergelijke uitspraak te doen, maar raakt precies die energetische snaar waar het komende jaar de aandacht naar uit zal gaan en vragen daarover zal opwerpen. Wat is eigenlijk de positie van de vrouw? Denken we daar allemaal wel hetzelfde over? In hoeverre zijn wij ‘Westerlingen’ niet ook ‘barbaren’ die laten zien de vrouw niet te respecteren door de pornografering van haar lichaam? Weten we de typische kenmerken van het archetypische vrouwelijke wel op waarde te schatten? Sterker nog, weten we ze wel als zodanig te herkennen? Het 2-Aarde jaar zal meer dan ooit over deze problematiek gaan en aandacht vragen voor de terugkeer van de waarlijk vrouwelijke principes.

Thuis

In het verlengde daarvan wordt het huis waar we wonen en het thuis dat we weten te creëren onder de aandacht gebracht. ‘Home is where the heart is’ wordt op prachtig geschilderde plankjes achter ramen geplaatst en op deuren opgehangen. Maar woont het hart echt wel in je huis? Is je huis wel een thuis? In 2016 zullen wat schellen van de ogen vallen waardoor er een aanzet wordt gegeven tot stevige discussies over woningbouw, de kwaliteit van architectuur op het welbevinden van bewoners en gebruikers, en de ontheemding die slecht ontworpen woningen kan veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Is het hebben van een dak boven je hoofd voldoende om je ergens thuis te voelen? Of kun je je thuis voelen op slechts vijf vierkante meter, als je maar autonoom over die vijf vierkante meter kunt beslissen en je er veilig kunt voelen?

Ook de waarde van ‘thuis’ in een verzorgingstehuis, een verpleeginrichting, een asielopvang, op scholen, in ziekenhuizen en andere openbare gebouwen wordt onder de loep genomen. Waar het tot nu toe veelal enkel geleid heeft tot discussies hierover, zal in het komende jaar er op deze terreinen ook daadwerkelijk hervormd gaan worden. Huisvesting in de breedste zin van het woord en de kosten daarvan komen bovenaan agenda’s te staan.

 

Over Nina Elshof Feng Shui

Ik woon in Nederland en werk met cliënten in heel Europa. Daarnaast leid ik mensen op tot Feng Shui Professional en schrijf boeken en artikelen over Feng Shui. Ik nodig je uit te reageren op de artikelen in dit blog. Veel leesplezier!
Dit bericht werd geplaatst in Voorspellingen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s