Nine Star Ki Voorspelling 2016 – deel 2

De invloeden van 2016 op elk van de elementen

In dit tweede deel van de Nine Star Ki voorspellingen voor 2016 wordt per element toegelicht hoe de tendens voor het komende jaar er uit zal zien. Beide delen horen onlosmakelijk bij elkaar en het is van belang om eerst de algemene voorspelling te lezen. Daardoor wordt hetgeen hier onder staat in een context geplaatst.

Er is erg veel te zeggen en te schrijven over hoe de 2-Aarde invloed zijn weg zal vinden naar het persoonlijke leven. Graag hoor ik van je hoe jij de algemene tendens, zoals beschreven in deel 1, en de meer persoonlijke tendensen zoals hier onder beschreven, ervaart. Ik sta open voor jouw visie, ervaring en mening hierover!

Sophia - Nina Elshof Feng Shui

Sophia

2-Aarde (geboren in 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 en 2007) in 5-Aarde

Vorig jaar schreef ik over het onderwijs, een aspect dat bij 2-Aarde hoort: “Ook in het onderwijs zal kennis en ervaring laagdrempelig gedeeld worden door particuliere initiatieven van mensen die het onderwijs voor hun kind zélf willen regelen. Onder voorwaarden wordt door de overheid toegestaan dat kinderen niet meer het reguliere onderwijs hoeven bezoeken.” Deze tendens is absoluut waargemaakt door de gemeente Amsterdam die een kraamkamer voor nieuwe onderwijsinitiatieven heeft ingericht en haar bewoners heeft opgeroepen hun ideeën voor nieuwe scholen in te brengen. Onlangs werd bekend gemaakt dat vier initiatieven door mogen en gerealiseerd gaan worden. Dit past helemaal in de tendens van dit jaar met het op (op)voeden en educatie gerichte 2-Aarde in de positie van 5-Aarde, het element dat alles graag concreet wil maken. De nieuwe onderwijsideeën van vorig jaar, worden dit jaar gemanifesteerd.

Op persoonlijk vlak kan deze tendens betekenen dat het idee dat je vorig jaar had om een (nieuwe) opleiding te gaan volgen, dit jaar ten uitvoer gebracht wordt. Vooral opleidingen op het gebied van opvoeding, voeding, onderwijs, wonen, landbouw en relatie zullen het goed doen dit jaar en zullen je geen windeieren leggen. Oud weten, oude kennis van en over Moeder Aarde wordt opnieuw opgeëist en in de praktijk gebracht.

5-Aarde (geboren in 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 en 2013) in 8-Aarde

5-Aarde is van alle aarde varianten het sterkst gericht op autonomie en autoriteit. Dit jaar staat dit element in de positie van broertje 8-Aarde, een verwant element dat echter op geheel eigen en revolutionaire wijze tegen de aarde thema’s aankijkt. 8-Aarde is het element dat alle opgedane indrukken, alle kennis en ervaring verteerd en verwerkt tot een eigen vorm van wijsheid. Zonder verwerking van (theoretische) kennis blijft integratie uit waardoor alles dat geleerd is, slechts gekopieerd kan worden omdat het niet eigen gemaakt is. 5-Aarde in 8-Aarde daagt dit jaar uit om alles wat we eerder gepredikt hebben over het in de eigen kracht gaan staan, over autonoom zijn, over gaan staan voor wie je bent nu daadwerkelijk in de praktijk te brengen en er niet langer alleen over te praten. Ook wordt de wijsheid die je laat zien beoordeeld op je (levens) ervaring; een fijne tendens voor de wat ouderen onder ons die tot nu toe veel te vaak aan de kant gezet zijn voor jonge, goedkope krachten. Ervaring gaat weer tellen en wordt op geheel eigen wijze gewaardeerd en erkend.

Mensen in belangrijke autoriteitsposities zullen hun authenticiteit moeten (aan)tonen. Alleen maar poeha verspreiden wordt gelogenstraft en hoogvliegers vinden snel hun weg terug naar de aarde. Dit thema werpt een interessant licht op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Begrijp me goed, ik stem per definitie op vrouwen, maar Hillary zal het heel zwaar krijgen in haar strijd om de kandidatuur. Bernie Sanders is wars van poeha, laat zich niet voorstaan op posities verkregen dankzij relaties en hoeft zich vooral niet te verontschuldigen over stomme, politieke fouten. Hij is zo authentiek als het maar kan en op dat punt loopt hij mijlenver voor op Hillary Clinton.

5-Aarde zorgt er voor dat kennis en wetenschap dit jaar nog belangrijker worden dan voorheen; er wordt een grotere en meer invloedrijke rol toebedeeld aan wetenschap. Er komt meer geld vrij voor allerhande onderzoek en onderbouwde argumenten zullen meer gewicht in de schaal leggen. Het kan wetenschappers een autoritair trekje geven en er bestaat een kans dat ze daardoor meer op hun strepen gaan staan. Op zich is het goed dat er onderzocht en bewezen wordt. Het gevaar echter is dat zonder ‘bewijs’ niets meer ondernomen en geaccepteerd wordt. Tot nu toe onverklaard gebleven fenomenen krijgen het onder deze tendens een stuk lastiger.

Vorig jaar stond het element 1-Water in de positie van 8-Aarde. Ik schreef daarover: “Je voelt hem al aankomen waarschijnlijk: de kans bestaat dat het volk in opstand komt. […] En masse. Tenminste, als dit volk niet vastloopt in de blubber van eigen onverwerkte emoties en de angst daarvoor.” De protesten tegen vluchtelingenopvang door de Pegida beweging, de massale bijeenkomsten om het maatschappelijk ongenoegen en bezorgdheid te uiten over de aanslagen door IS, protesten tegen het vrijhandelsverdrag TTIP, protesten tegen de Braziliaans president, protesten van politie, huisartsen en boeren, het is zomaar een handjevol voorbeelden van een jaar waarin het ene protest door het andere werd afgelost.

8-Aarde (geboren in 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 en 2010) in 2-Aarde

8-Aarde had het lastig vorig jaar met het element 1-Water dat zijn stabiele positie ondermijnde. Nu 8-Aarde  zelf de positie 2-Aarde in mag nemen, krijgt dit element het een stuk eenvoudiger. Er bestaat geen enkele vorm van stress tussen beide aarde varianten waardoor het voor beide ook een aangenaam jaar zal worden. Waar 2-Aarde voor staat heb ik al uitgebreid beschreven. De 8-Aarde invloed voor dit element kan voor een belangrijke toegevoegde waarde zorgen in de wijze waarop 2-Aarde zich in de 5-Aarde positie kan laten zien. 8-Aarde, het element dat verbonden is met kennis en wijsheid, is in staat in het verleden te graven en daar oud weten op te diepen met betrekking tot het archetypische vrouwelijke. Het is goed mogelijk dat via oude geschriften (een nieuwe vertaling van de bijbel of koran?) of via archeologisch onderzoek informatie beschikbaar komt die van wezenlijk belang is voor de positie van de vrouw in onze huidige wereld. Deze informatie kan ook heel goed betrekking hebben op andere, aan 2-Aarde verbonden thema’s zoals voeding, gezondheid, genezing en relatie.

8-Aarde zorgt voor de nodige diepgang voor 2-Aarde die mogelijkerwijze daardoor veel over zichzelf te weten komt. Doordat 2-Aarde dit jaar in de centrum positie van de Ba Gua staat, gaat er sowieso een bovengemiddeld aandacht uit naar de bij 2-Aarde horende thema’s. 8-Aarde voegt hier kenniskwaliteit en zelfinzicht aan toe.

Nu deze aarde elementen op een rijtje staan, wordt duidelijk dat ze dit jaar onderling sterk met elkaar verbonden zijn en een eigen circuitje vormen. In geen enkele van de aarde posities is sprake van de aanwezigheid van een conflicterend element. Alle aarde elementen ondersteunen elkaar en brengen elkaar met liefde en vol zorgzaamheid verder op het eigen pad. Nergens vindt dus interventie plaats die in de wereld van de aarde elementen voor enig oproer zou kunnen zorgen. Enerzijds is het prettig dat er even een adempauze ontstaat in de hele reeks veranderingen en beweging die we al een aantal jaren achtereen doormaken. Anderzijds bestaat er het gevaar dat het een vals gevoel van rust en tevredenheid zal geven. Ja, het zal wat bezorgdheid wegnemen, maar dit mag zeker niet betekenen dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. Aarde moet ook bouwen, bouwen aan wat de fundamenten van een nieuwe toekomst zullen zijn.

3-Hout (geboren in 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 en 2006)  in 6-Metaal

Dit is een belangrijke tendens die achter de schermen een grote rol kan gaan spelen. 3-Hout heeft vorig jaar duidelijk zijn geurvlag afgegeven. Er was volop onrust en ongedurigheid te bespeuren, maar er was ook een enorme sprong voorwaarts in vernieuwing van van alles en nog wat. Het is echter de wat negatieve kant van 3-Hout, de kant die nogal eens woede uitbarstingen laat zien, die me in combinatie met het strenge, militaristische en op grenzen en afbakening gerichte rationele 6-Metaal zorgen baart. Want de kwaadheid van 3-Hout zou ervoor kunnen zorgen dat het kritische 6-Metaal veel hardere eisen gaat stellen aan het leven en ook (letterlijk) grenzen op gaat werpen, bijvoorbeeld in het opvangen van vluchtelingen, die met wapengekletter (6-Metaal) nageleefd worden. De kinderlijke en naïeve onschuld (3-Hout) over hoe we gevluchte mensen kunnen helpen, wordt vermoord (6-Metaal).

Een interessante tendens zal te zien zijn op economisch vlak: enerzijds zal de invloed van 3-Hout in deze positie, die verbonden is met geld en de bijbehorende systemen, een ontwikkeling laten zien waarin er een herwaardering plaatsvindt van valuta. Dat kan gepaard gaan met de val van de euro of een ander belangrijk waardesysteem. De oorzaak zal liggen in het feit dat 3-Hout zal aansporen tot meer gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld in gemaakte afspraken. Juist de euro drijft op afspraken die niet door alle aangesloten landen als gelijkwaardig zouden moeten worden beschouwd. Anderzijds wordt (economische) groei (3-Hout) door het disciplinerende 6-Metaal beperkt en gesnoeid, juist nu we denken dat het economische weer beter gaat. Althans, dat wil men ons doen geloven. De niet aflatende omwoeling van bestaande systemen, op de achtergrond veroorzaakt door de 9-jarige cyclus van 3-Hout, ondermijnt echter ook het bestaande economisch stelsel. Wishful thinking door economen wordt afgestraft. Een bijkomend probleem voor het geldsysteem is dat 6-Metaal dit jaar in de positie van 9-Vuur terecht is gekomen. Daarover verderop meer. Er gaat in ieder geval een vernieuwende invloed uit van 3-Hout op de levensgebieden en thema’s die bij 6-Metaal horen.

Er komt dit jaar echter ook aandacht voor een heel ander onderwerp: het effect dat je DNA heeft op bewustzijn, je mentale- en geestelijke gesteldheid, spiritualiteit, eenzaamheid, discipline en je omgang met geld. We kennen de uitdrukking ‘als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje’. Er zijn veel mensen die daar het tegendeel van bewezen hebben. Wat door onderzoek nu echter zal worden aangetoond is dat het DNA van de bloedlijn waarin je geboren bent, een soort standaardwaarde neerzet voor je omgang met bovengenoemde thema’s waardoor het bij een ‘negatieve’ setting veel lastiger zal zijn daar verandering in te brengen. Het omgekeerde zal dan echter ook waar blijken: als je in staat bent familiaire rolpatronen en gedachtestructuren ten aanzien van deze levensthema’s weet te doorbreken, verander je daarmee het familie DNA.

En verder denk ik dat de teflon laag van onze premier Rutte scheurtjes gaat vertonen. Tegen de omwoelkracht van 3-Hout zal de onkreukbaarheid (6-Metaal) van onze eerste man niet bestand zijn. Wellicht dat dit leidt tot een val van het kabinet. In ieder geval lijkt het door deze tendens er op dat Rutte niet ongeschonden de eindstreep van deze kabinetsperiode zal halen. Hetzij omdat hij politiek gezien geen stand kan houden, hetzij omdat hij persoonlijk de draad (van het leven) kwijtraakt.

6-Metaal (geboren in 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 en 2012) in 9-Vuur

6-Metaal hoort niet alleen bij geld, financiën, politiek en rechtspraak, maar ook bij spiritualiteit en religie. In 9-Vuur ondergaat 6-Metaal een ware transformatie. Afgelopen jaar is voor de kerk al een bijzonder jaar geweest. Achter de schermen is er hard gewerkt aan het doorbreken van een schisma binnen het christendom dat in 1054 tot het ontstaan van twee stromingen heeft geleid. Binnenkort vindt er een historische ontmoeting plaats tussen de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill en de katholieke Paus Franciscus. Vorig jaar schreef ik: “Door al die veranderingen die de paus wil doorvoeren binnen de kerk wordt er veel in beweging (4-Hout) gebracht binnen dit starre, religieuze (6-Metaal) instituut. Dat zou wel eens een ingrijpende revolutie binnen het Vaticaan teweeg kunnen brengen.” De geplande ontmoeting van de twee geestelijk leiders kan gerust als een revolutie gezien worden; tussen beide stromingen heeft in 1054 voor het laatst contact plaatsgevonden. Deze ontmoeting plaatst het christendom en de kerk (6-Metaal) niet alleen op geheel andere wijze in het daglicht (9-Vuur), maar zal wellicht ook leiden tot een andere zienswijze op elkaars geloofsvisie (9-Vuur). Het is in ieder geval een hartverwarmende ontwikkeling.

6-Metaal in 9-Vuur is echter niet alleen halleluja. Omdat 6-Metaal gerelateerd is aan geld, financiën en ook politiek, en het krachtige 9-Vuur dit metaal element tot smelten brengt, ontstaat, in combinatie met de onrustveroorzakende invloed van 3-Hout in de thuispositie van 6-Metaal, een scenario dat veel stress en chaos zal veroorzaken op deze gebieden. 9-Vuur brengt tevens verborgen regels en afspraken binnen de  financiële wereld aan het daglicht. Daarnaast staat 6-Metaal voor alles wat met energie te maken heeft. Deze tendens kan er heel wel toe leiden dat er vanwege een politieke oorzaak, een probleem ontstaat op het gebied van energievoorziening en/of -distributie, wat vervolgens zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor het financieel economisch stelsel. Als Rusland de gaskraan dichtdraait, of er in het Midden-Oosten vanwege de aanhoudende conflicten daar een probleem ontstaat in de olie toevoer naar het westen, gaat onze economie faliekant onderuit. De thema’s geld, financiën, politiek, rechtspraak en religie zullen hete (of warme?) hangijzers zijn dit jaar.

Nog even iets ten aanzien van het thema energie: duidelijk zal worden dat energie een veel grotere invloed heeft op het ontstaan en het bewegen van leven dan tot nu toe werd aangenomen. Wellicht dat er een nieuw energetisch fenomeen wordt ontdekt. Het kan ook zijn dat we zicht krijgen op hoe een bepaald energetisch fenomeen werkt of gebruikt kan worden.

Het mooie van deze tendens zou kunnen zijn dat er weer meer geld (6-Metaal) beschikbaar komt voor kunst en cultuur (9-Vuur).

9-Vuur (geboren in 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 en 2009) in 3-Hout

Ondertussen is 9-Vuur zelf opgeschoven naar de 3-Hout positie, waar het heerlijk door al dat hout wordt aangejaagd en opgestookt. Dat zal enerzijds de spotlight (9-Vuur) zetten op alles waar 3-Hout voor staat zoals vernieuwing, netwerkverbindingen, gelijkwaardigheid, ontwikkeling van nieuwe ideeën en uitvindingen. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten doordat er prijsvragen uitgeschreven worden om oplossingen te vinden voor allerhande problemen waar we momenteel mee worstelen. Anderzijds krijgt elke vorm van transformatie (9-Vuur) een boost; hout stookt het transformatie vuurtje aardig op. 3-Hout kan dat doen op een vriendelijke manier door inderdaad met nieuwe ideeën en uitvindingen te komen of door mensen nog meer op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te laten netwerken. Het zou me niets verbazen als we een nieuw social media fenomeen gaan verwelkomen waar de Mark Zuckerbergs van de wereld geen commercieel vat op hebben. Anderzijds is de keerzijde van 3-Hout dat de met dit element verbonden kwaadheid en agressie de gemoederen hoog op kunnen laten lopen, wat een explosief mengsel oplevert. Helaas wordt IS gedreven door de gedachte ook de wereld te willen transformeren en deze te ontdoen van alle, in hun ogen, onheiligheid zodat enkel een aan religie gewijd leven de norm zal zijn. Onderdrukking van de vrouw staat daarbij voorop (zie Vrouwelijke Revolutie hierboven). Het is een extreme vorm van transformatie die, zo vrees ik, dit jaar nog veel nare gezichten zal laten zien.

9-Vuur zal eveneens het belangrijkste levensthema van 3-Hout, familie, ook aan een transformatie onderwerpen. Wat is eigenlijk ‘familie’ wanneer behoor je daar wel en wanneer niet toe? Interessante vragen die dit jaar aandacht zullen krijgen. Wellicht veroorzaakt door de behoefte van vluchtelingen om herenigd te worden met hun familieleden? Het is ook heel goed mogelijk dat er een creatieve (9-Vuur) oplossing gevonden wordt om de diverse leden van een samengesteld gezin toch een nieuwe, wettelijke familiestructuur te bieden, zonder dat hun afkomst verloochend wordt. Misschien wordt de mogelijkheid gecreëerd om een gemeenschappelijke achternaam aan de eigen achternaam toe te voegen zodat alle individuele leden van een gezin, toch als eenheid herkent kunnen worden.

4-Hout (geboren in 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 en 2005) in 7-Metaal

Dit is een tendens die dit jaar haar aandacht richt op de noodzaak dat we ambassadeurs hebben die de rechten en belangen van het kind beschermen en vertegenwoordigen. Interessant is dat juist de kinderombudsman – nog onder invloed van 5-Aarde die vorig jaar in de 7-Metaal positie stond – de laan uit is gestuurd. 5-Aarde vertegenwoordigt in dezen de macht van de autoriteit van in dit geval de ‘gewone’ ombudsman die in een machtsspel met de kinderombudsman (7-Metaal) de laatste de deur heeft gewezen. En dat juist in een tijd waarin de rechten van de vele vluchtelingenkinderen ernstig bedreigd zijn. De tendens van dit jaar zal wellicht de ombudsman ertoe aanzetten om op zijn schreden terug te keren en ervoor te zorgen dat de kinderombudsman zijn positie weer in kan nemen.

Verder zal dit jaar overduidelijk worden wat de vruchten (4-Hout) zijn van het tot nu toe gevoerde beleid ten aanzien van kinderen. Denk daarbij aan de 1-kind politiek van China waarvan langzamerhand duidelijk gaat worden welke enorme invloed dit heeft op de verdere groei en ontwikkeling van het land en hoezeer dit heeft bijgedragen aan een ontwrichtende disbalans tussen de seksen. Aangezien het krijgen van een zoon de voorkeur genoot, is het een publiek geheim in China dat er veel moeite is gedaan om dat als ouderpaar ook te realiseren. Dat betekent dat meisjes babies het vaak niet gered hebben. Nu 2-Aarde in het centrum van de Ba Gua staat, en daarmee ‘vrouwen zaken’ centraal komen te staan dit jaar, zal dit ongetwijfeld ertoe bijdragen dat daar meer over bekend gaat worden. Ook de gevolgen van ons eigen beleid in Nederland, bijvoorbeeld ten aanzien van kinderopvang en gezondheidszorg (vaccinaties?) worden zichtbaar en die zullen niet altijd tot vreugde stemmen.

In de bedrijfswereld kunnen filialen beschouwd worden als de ‘kinderen’ van een bedrijf. Voor dit terrein geldt hetzelfde als voor de kinderen van vlees en bloed; de consequenties van gevolgd management beleid wordt zichtbaar in hoe goed of slecht de filialen van een concern functioneren.

7-Metaal (geboren in 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 en 2011) in 1-Water

Dit is een geweldig gunstig aspect. Het karakter van 7-Metaal kan herkend worden in de speelse, creatieve en onschuldige denkwijze waarop kinderen de wereld benaderen. Dit element geeft zijn voedende kwaliteiten door aan het element 1-Water in wiens positie het dit jaar resideert. Het ‘voedende’ effect dat metaal op water heeft kan herkend worden in het vermogen het water te filteren, te ontdoen van onzuiverheden en daarmee weer te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Deze invloed wordt dit jaar op kinderlijk eenvoudige wijze aangedragen. Veel mensen worstelen met het ‘schoon’ houden van hun eigen energieveld en hun eigen emoties. Allerhande trucjes worden aangereikt, van het jezelf in een glazen bol plaatsen, tot rozen om je heen zetten, tot een super trooper op je kruin laten schijnen die je in een oogverblindend wit – of blauw, of roze – licht plaatst. Probleem met dit soort trucjes is dat het allemaal bedacht is en niet altijd past bij de persoon die het moet uitvoeren. Kinderen kunnen ons wat dat betreft nog wat leren. Mijn kleinzoon van zes bedacht, na een wat volle en emotionele dag, dat alles wat in zijn hartje zat en niet fijn was, door een houtversnipperaar gehaald werd en dat hij alleen maar fijne dingen inademde. De jeugd heeft de toekomst! Er lopen hordes kinderen rond die beter in staat zijn om hun gevoelens te duiden en daar op een heldere en duidelijke wijze mee omgaan dan wij, ‘volwassenen’. De 7-Metaal invloed in 1-Water geeft ons dit jaar de mogelijkheid onze bron op te schonen zodat we onszelf elke dag opnieuw kunnen verfrissen en verversen.

Tegelijkertijd geeft deze tendens aan dat komend jaar de mogelijkheid bestaat terug te gaan naar emotionele verstoringen die hun oorsprong vinden in de kindertijd. Ook dat is een vorm van reinigen van onze bron en oorsprong.

1-Water (geboren in 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 en 2008) in 4-Hout

De cyclische beweging door de elementen heen, komt tot een einde bij de laatste tendens, die van 1-Water in 4-Hout. Een erg gunstige tendens die extra voeding geeft aan de kwaliteiten van het element 4-Hout. Immers een plant of een boom groeit als je hem water geeft waardoor een algemene toename van groei en beweging het gevolg zal zijn. Aangezien 1-Water het ‘volk’ vertegenwoordigt, is het heel wel mogelijk dat we dit jaar vruchten kunnen gaan plukken van de volksverhuizingen van afgelopen jaar en die overigens nog wel even door zullen gaan. Het is niet enkel kommer en kwel dat we zo overspoeld worden door zoveel mensen die op de vlucht zijn om hun vege lijf te reden; deze mensen brengen ook kennis, ervaring, talenten en vaardigheden mee die we goed kunnen gebruiken. Als we er maar ruimte aan geven om deze tot ontwikkeling te laten komen. Aandachtspunt daarbij is angst, de emotie die hoort bij 1-Water. Als we ons laten leiden door angst, sterft elke nieuwe loot aan de stam een wisse dood.

Samenvatting

We begeven ons in een opmerkelijk jaar met wonderwel heel erg weinig conflicten tussen de Nine Star Ki elementen enerzijds en de elementen van de posities anderzijds. Het wordt een jaar waarin veel gestabiliseerd wordt wat in de afgelopen twee jaar overhoop is gehaald. Maarrr, het is zeker geen jaar om op je lauweren te gaan rusten!! Het is zeer noodzakelijk om aan de fundamenten van je bestaand te werken, daar de nodige vernieuwing door te voeren, jezelf te scholen en te heropvoeden en te disciplineren zodat de basis gelegd wordt voor een mooi, glorieus en stevig bouwwerk dat tegen een stootje bestand is.

En, vergeet het belangrijkste niet, dit alles is niets waard als er geen sprake is van samenwerking! Dat maakt  en houdt elke vorm van persoonlijke ontwikkeling menselijk, aards en toegepast. Zonder dat bouw je aan een luchtkasteel.

Over Nina Elshof Feng Shui

Ik woon in Nederland en werk met cliënten in heel Europa. Daarnaast leid ik mensen op tot Feng Shui Professional en schrijf boeken en artikelen over Feng Shui. Ik nodig je uit te reageren op de artikelen in dit blog. Veel leesplezier!
Dit bericht werd geplaatst in Voorspellingen en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Nine Star Ki Voorspelling 2016 – deel 2

 1. 25 jaar gewerkt aan het verbreken van alle familiepatronen zo dit stuk spraak me meteen aan:
  ‘Wat door onderzoek nu echter zal worden aangetoond is dat het DNA van de bloedlijn waarin je geboren bent, een soort standaardwaarde neerzet voor je omgang met bovengenoemde thema’s waardoor het bij een ‘negatieve’ setting veel lastiger zal zijn daar verandering in te brengen. Het omgekeerde zal dan echter ook waar blijken: als je in staat bent familiaire rolpatronen en gedachtestructuren ten aanzien van deze levensthema’s weet te doorbreken, verander je daarmee het familie DNA.’

  Aangezien ik 3-4-4 ben heb ik uiteraard ook 4-hout gelezen en daar gaat het om kinderen – daar zou ik graag mee willen werken en ik ben op dit moment op mijn innerlijke tocht bezig het innerlijk kind ook in de laatste fase van blokkade eindelijk te bevrijden – de herovering van de buik = vrouwenzaken :-). Over de toestanden omtrent de kinderombudsman heb ik me heel erg opgewonden en de petitie getekend.

  Ik ben reuze benieuwd naar wat zich verder zal aandienen in dit nieuwe jaar.

  Like

 2. Tineke zegt:

  Hallo Nina, beide delen en vooral jouw persoonlijke uitleg van vanmiddag gaf al veel momenten van herkenning! Er is al veel gaande! Ik moet het nog laten bezinken, maar het geeft veel stof tot nadenken! Dank je wel voor een mooie dag en veel succes met al je bezigheden! Hartelijke gr. Tineke

  Like

 3. eline zegt:

  Weer mooi verwoord Nina, dank hiervoor.

  Like

 4. Betsie zegt:

  Dankjewel Nina. Het is zeer herkenbaar als 9-Vuur-mens (even kort door de bocht) maar ook bij wat ik om me heen zie. Hartelijke groet!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s