Nine Star Ki Voorspelling voor 2016

Inleiding

Daar zijn ze, de Nine Star Ki voorspellingen voor 2016. Vorig jaar werden we volop geïnspireerd met ideeën, bewegingen en uitvindingen die het rebelse 3-Hout in een constante stroom over ons uitstortte en die daarmee voor menigeen de wereld op zijn kop heeft gezet. Zoveel tomeloos enthousiasme heeft echter ook een keerzijde die nu voelbaar gaat worden; we zijn de vaste grond onder de voeten kwijtgeraakt. Er is in één klap alom een hoeveelheid chaos, onveiligheid en onzekerheid aan ons opgedrongen die nauwelijks nog te bevatten is. Onder invloed van de 81-jarige cyclus die geregeerd wordt door het element 9-Vuur op de achtergrond, en opgejaagd door eerst een 9-jarige cyclus onder regie van 4-Hout (2000-2009) en vervolgens een 9-jarige cyclus onder regie van 3-Hout (2009-2018) waar we ons nog volop in bevinden, transformeert onze wereld en vinden door al deze actieve yang elementen tot grootse proporties opgeblazen gebeurtenissen plaats die nauwelijks te bevatten zijn.

Het Chinees Nieuwjaar vindt altijd op een ander moment plaats dan 1 januari; elk jaar zelfs op een wisselende datum. In China wordt een zogenaamde luni-solaire jaartelling gehanteerd die rekening houdt met zowel de zon- als de maanstanden. Deze beide invloeden bepalen ondermeer het moment waarop het Chinees Nieuwjaar valt, dat daardoor elk jaar op een ander datum plaatsvindt. Dat levert een heel andere beleving van tijd op dan het rationele keurslijf van de strakke Gregoriaanse kalender zoals wij die kennen en die zich alleen richt op de zon en zijn energie die verbonden is met Yang, het mannelijke principe. Hoeveel evenwichtiger is een jaartelling die ook rekening houdt met Yin, het vrouwelijke principe dat haar invloed ondermeer kenbaar maakt via de maan. Het is deze luni-solaire afstemming die vertaald wordt naar de Nine Star Ki cycli, aan de hand waarvan de energietendensen van een jaar geduid kunnen worden. Een duiding waarin rekening gehouden wordt met zowel Yin als Yang, met zowel het vrouwelijke als het mannelijke principe. Dat kan niet anders dan tot een vruchtbare invloed leiden. In ieder geval past deze benadering bij het toenemende bewustzijn dat we in een cyclische wereld leven, een wereld die tot voor kort gedomineerd werd door lineair denken. Gelukkig is de beperking van het lineaire denken dat het eindig is. Juist dat is precies wat er gebeurt: het lineaire denken, en daarmee de systemen die op dat denken gebaseerd zijn, nadert zijn einde. Dit biedt ons de kans om ons ook bewust meer te richten op de cyclische structuren. In eerste instantie klinkt dit positief. Wat het uiteraard ook is; een wedergeboorte van het vrouwelijke principe is waar wij mensen, de natuur en niet in de laatste plaats Moeder Aarde naar snakken. Het vraagt echter om een diepgaande omschakeling die te vergelijken is met een trein op volle snelheid die ineens in een rondje moet gaan rijden; de kans dat hij uit de bocht vliegt is levensgroot aanwezig. De manoeuvre zal alleen een gelukkig einde kennen als op tijd snelheid wordt teruggenomen en geanticipeerd wordt op het loslaten van het voortsnellen in een strakke, rechte lijn.

Over vorig jaar schreef ik in de Nine Star Ki voorspellingen voor 2015: “Komend jaar dient deze koerswijziging zich in alle hevigheid aan, meer nog dan in voorgaande jaren merkbaar was.” en “Ontegenzeggelijk kunnen we ook vaststellen dat we, sinds we in 2000 in door 4-Hout en vervolgens 3-Hout gedomineerde 9-jarige periodes zijn beland, als samenleving in beweging zijn gekomen. Het komende jaar zal nog een schepje extra op het vuur gooien.” en het vuur is ons op sommige momenten zeer na aan de schenen gelegd. Door deze grote processen die op de achtergrond spelen, hebben we geleerd een individu te zijn en komt er steeds meer macht bij dit individu te liggen. Daardoor echter zijn we de ander en de samenhang veelal uit het oog verloren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we twijfelen over zoveel veranderingen en er ook weerstand tegen ervaren; niets lijkt nog hetzelfde te kunnen blijven. Dat we de behoefte hebben een pas op de plaats te maken is dan ook niet meer dan een logisch gevolg. En dat we onze eigen manier van leven willen beschermen lijkt daardoor ook heel verklaarbaar. In ons 3-Hout enthousiasme hebben we afgelopen jaar onze voordeur wagenwijd opengegooid voor vernieuwing en voor de enorme stroom vluchtelingen; we hebben ze als gasten toegelaten in ons huis, zonder al te kritisch te zijn op hun achtergrond en houding. Nu ze eenmaal met hun onhebbelijke modderschoenen bij ons op de bank zitten en hun stinkende sigarettenpeuken overal laten vallen en de lege bierflessen in het rond strooien, is het bijna niet meer mogelijk hen nog de deur te wijzen of om de voorwaarden aan te geven waaronder ze wél welkom zijn. Tegelijkertijd zijn er mensen die het goed begrepen hebben en de moed hebben opgevat om mensen te helpen en vernieuwing toe te laten, maar daarbij duidelijk zijn in het stellen van gedragsregels waar de nieuwe gasten zich aan moeten houden. Deze mensen laten zien waar het in 2016 vooral over zal gaan: we worden ons bewust dat wij de scheppers zijn van onze werkelijkheid en niet de verbruikers en dat wij, analoog daaraan, ons moeten bezinnen hoe wij ons als gast gedragen in het huis van moeder Aarde. It’s all about attitude!

Algemeen

We bevinden ons in de kraamtijd van de nieuwe mensheid. We worden uitgedaagd de fundamenten te leggen voor een nieuwe orde van samenleven. Later, als we groot zijn, lijkt nog ver weg, de direct te nemen horden lijken enorm en 9-Vuur en 3-Hout zouden vanuit hun achtergrondpositie het liefst zien dat we voorbij jagen aan wat we nú kunnen, terwijl alle te nemen horden enkel vanuit de eigen ontwikkelde capaciteiten en vanuit onze individuele kracht overwonnen kunnen worden. Ja, we moeten groeien en vernieuwen, maar wel op een voor ons gezonde manier en vanuit een menselijke maat met waarden die daarbij aansluiten, stap voor stap. Dat vraagt om het geduld en het vertrouwen om het continue proces te kunnen herkennen waarin de nieuwe verworvenheden van afgelopen jaar geïntegreerd worden in onze bestaande basis structuren. Dat gaat langzaam. Langzamer dan het jachtige 9-Vuur en 3-Hout op de achtergrond willen en die in de vorm van haatzaaiers en chaotische gebeurtenissen dit kwetsbare proces makkelijk overschreeuwen en als volleerde drama-queens overdreven hun aandacht richten op de details in onze persoonlijke ontwikkeling. Daardoor zien we gemakkelijk de grote samenhang en het continue proces van gebeurtenissen over het hoofd!

In de voorspellingen voor 2015 schreef ik:

“Een jaar waarin de onderste steen boven komt en dat gekenmerkt wordt door ongedurigheid, onrust en tomeloosheid kan voor velen een angstbeeld vormen voor wat de toekomst gaat brengen.”

Er voltrekt zich een omkering waarbij wij als mensen niet langer gevormd worden door de merites en mores van de buitenwereld, maar deze buitenwereld scheppen naar ons model. Grote vraag is dan wat is ons model? Wat is de betekenis van het geen ik kan bijdragen aan het vormen van deze buitenwereld? Hoe draag ik mijn steentje bij aan het leggen van de fundamenten van een nieuwe orde van samenleven?

De van buiten naar binnen realiteit transformeert in één van binnen naar buiten. De omslag waar we ons voor gesteld zien is het bereiken van het inzicht dat we verantwoordelijkheden niet meer af kunnen schuiven, maar deze zelf moeten aanvaarden en op ons moeten nemen: het is niet de schuld van de fast-food wereld dat lichamen uit hun voegen barsten, maar van de individuele consument die keuzes maakt gebaseerd op veelal onbewuste, ondermijnende motieven. Stop blaming others!

Relatie

Kortom er moet gebouwd gaan worden aan het tot stand brengen van nieuwe vormen van relaties – met anderen, met de wereld en vooral met onszelf – die bestand zijn tegen de toekomst en waarmee we een nieuwe wereld, een nieuw universum creëren met onszelf als het scheppende middelpunt. God is niet langer een abstractie buiten ons, maar de essentie ín ons. Vanuit wie we nú zijn leveren we een bijdrage allereerst aan onze eigen micro-kosmos die vervolgens een bouwsteen vormt van de macro-kosmos. Het bewust worden van een dergelijk scheppend vermogen brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Als enkele bouwsteen kun je geen bouwwerk tot stand brengen; daar zijn meer bouwers, meer stenen en een goede verbinding tussen alle componenten voor nodig. 2-Aarde is de bouwer van de toekomst, de kneder van het deeg van het toekomstige brood, de legger van het fundament waarop het bouwwerk stevig kan verrijzen. 2-Aarde is de energie die de ideeën en uitvindingen die respectievelijk 4-Hout en 3-Hout de afgelopen twee jaar naar buiten hebben gebracht, in de stof kan brengen en deze kan materialiseren. 2-Aarde laat deze ideeën landen en vorm aannemen. En dat begint dus bij onszelf; het verkrijgen van een goede relatie met jezelf, weten wie je bent en inzicht krijgen in de pijnpunten die voor een belangrijk deel je handelen bepalen, vormen het beginpunt. Vanuit de relatie met onszelf moeten we onze persoonlijke vorm, onze eigen identiteit opnieuw, steen voor steen, cel voor cel, opbouwen. De vraag ‘wie ben ik?’ is het begin van het tot stand brengen van een andere relatie met de wereld. De tijd dat dat van buiten werd voorgehouden en opgelegd, is voorbij. Wat rest is de noodzaak tot overgave om geduldig en volhardend, zoals een jonge moeder dat doet bij haar kinderen, jezelf her op te voeden en daarmee de toekomst mede vorm te geven. Vertrouwen in jezelf vormt daarbij de basis van waaruit gewerkt kan worden. Het vernieuwen van de relatie met onszelf, ons leven en het vrouwelijke in ons levert een gezondere relatie op met ons lichaam.

Lichaam

Wisdom from the body - Sophia - Nina Elshof Feng Shui

Wisdom from the body – Sophia

De roerige invloed van zowel de 9-jarige 3-Hout cyclus, als de invloed van de twee Hout jaren die achter ons liggen, heeft veel zekerheden omgewoeld. De betrouwbare fundamenten van onze maatschappij blijken bij nadere beschouwing een stuk minder stabiel en sociaal betrouwbaar als we dachten. Systemen die aan de basis staan van het sociale bestaan van veel mensen zoals het PGB, de SVB, pensioenfondsen en ons politieke stelsel blijken rokende puinhopen van chaos, bedrog en onzekerheid te zijn. De verzorgingsstaat waar we ons lang op konden beroepen heeft zelf zorg nodig. Patient Nederland ligt aan een continue subsidie- of discussie-infuus. Een tendens die mensen doet beseffen dat we vanuit een persoonlijke relatie met elkaar deze zorg op kleinschalig niveau opnieuw vorm moeten geven, waardoor we onze eigen zekerheden kunnen creëren en daardoor weer meer vat krijgen op onze – sociale – werkelijkheid.

Aandacht voor het eigen lichaam en gezondheid hoort daarbij; als de medische wereld niet meer te vertrouwen is, als de farmaceutische industrie vanuit egoïstisch winstoogmerk patiënten in de kou laat staan door hun verstoken te laten blijven van hun medicijnen, dan wordt de noodzaak om te voorkomen dat je een beroep moet doen op deze lieden alleen maar groter. Waar we jarenlang ons enkel enige mate bewust waren dat we onze gezondheid op zijn minst in stand dienden te houden, wordt meer en meer de aandacht verschoven naar het voorkómen van ziektes. Preventie is de nieuwe gezondheidsnorm, ook van de grote logge institutionele verzekeraars. Ondersteunende diensten in de vorm van gezondheidscoaches, mindfulness opvoeders, voedingsdeskundigen, Feng Shui adviseurs en handige, slimme apps helpen op verschillende terreinen de kwaliteit van leven te verbeteren, het bewustzijn te vergroten, stress te reduceren en zo mensen te helpen het leven meer in eigen hand te nemen en daardoor te voorkomen dat zij ziek worden.

Aandacht voor het eigen lichaam en gezondheid is bovendien een goed startpunt om het brein nieuwe paden van denken aan te leren. Het is een methode die Tony Robbins, de bekende bewustzijn- en gezondheidsgoeroe graag propageert. Alleen al het veranderen van de eigen houding en de ademhaling, laat het brein anders reageren: “emotion is created by motion” (emotie wordt gecreëerd door beweging) zegt hij. We gaan meer en meer beseffen dat al die afzonderlijke factoren met elkaar samenhangen waardoor we onszelf ook eindelijk daadwerkelijk kunnen gaan zien als een totale micro-kosmos waarin elk onderdeel het totaal van het geheel beïnvloedt.

Vanuit die micro-kosmos gedachte gaan we meer en meer activiteiten ondernemen die we in onze macro-kosmopolitische wereld ook zien; we worden via AirBnB ons eigen mini-hotel, de ogenschijnlijk achteloze voetganger houdt via een buurtapp medebewoners in de wijk op de hoogte van de aanwezigheid van verdachte figuren en de moeder die vanwege de krankzinnig hoge kosten van de kinderopvang niet meer tegen de financiële klippen op wil werken, vangt in haar eigen huis liefdevol een paar kindjes op van moeders die zich in een verwante situatie bevinden. We gaan onszelf een actieve rol toebedelen in het zorgen voor onszelf en leveren daarmee, door wie we zijn, een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Daarbij bepaalt niet de samenleving wat we te doen hebben, maar vormen het kader daarvoor zelf vanuit de eigen kwaliteiten.

Kennis

We leren weer voor elkaar te zorgen, maar wel op basis van onze eigen voorwaarden en mogelijkheden. De tijd van de huissloof is echt wel voorbij! Daarmee scheppen we voor onszelf en onze directe omgeving nieuwe zekerheden, zekerheden die de achterlijk ingewikkelde regelgeving ons opgedrongen door een op hol geslagen overheid, omzeilen. Deze directe aandacht voor wat we wél kunnen vervangt de passieve overweldiging veroorzaakt door wat er op grote schaal allemaal mis gaat. Authenticiteit van het individu blijkt krachtiger dan de dubieuze objectiviteit van een ondoorgrondelijke maatschappij en van een door big commerce gecompromitteerde wetenschap die rapporten op maat fabriceert.

2-Aarde wil de werkelijkheid weer tastbaar maken, voelbaar en concreet. Dichtbij dus. We nemen de virtuele werkelijkheid een stuk minder serieus en alhoewel social media nooit meer zal verdwijnen, is de populariteit van de meest vluchtige onder hen, Twitter, tanende. 2-Aarde richt zich liever op het onderhouden van goede relaties dichtbij. Met je buren bijvoorbeeld waarmee je samen het bezit van een ladder deelt om de dakgoten schoon te kunnen maken. Of voor wie je een plekje in je schuur inruimt zodat zij daar hun fietsen kunnen stallen en deze niet meer op het trottoir hoeven te parkeren. Dit onderling organiseren van uitwisseling van producten en diensten brengt de al instabiele grote organisaties verder aan het wankelen en zal hen uiteindelijk op de knieën dwingen.

Dat grote winkelketens bij bosjes omvallen wordt mede veroorzaakt doordat zij onvoldoende aandacht hebben gehad voor de relatie met hun individuele klanten en voor het met zorg onderhouden van deze relatie. Daar is namelijk ook kennis voor nodig. Om te beginnen zelfkennis en zelfinzicht over die aspecten die verbetering behoeven; het bewust in ontwikkeling willen blijven kan beschouwd worden als het bereid zijn zelf in opvoeding te blijven en het persoonlijk micro-universum te blijven voorzien van goede, nieuwe mentale voeding. Kennis nemen van de kennis waar een ander over beschikt sluit daar eveneens op aan. Net zoals een ladder door buren gedeeld kan worden, is het niet meer noodzakelijk om alle kennis ook zelf te moeten verwerven; kennis is geen bezit meer en ervaring wordt gezien als een waardevolle bouwsteen van een kennisbank.

Daarop gaan we meer en meer vertrouwen; het hoeft niet meer allemaal gemeten en bewezen te worden. 2-Aarde wil graag zaken samenvoegen en daar samenhang in creëren, waarbij samen het sleutelwoord is en betekenis van het proces en aandacht daarvoor, het doel. Kennis, ervaring, kracht en inzicht worden de nieuwe ingrediënten van een gezonde relatie tussen mensen die willen dóen en de oeverloze discussies over ‘zeker weten’ willen afzweren. In het doen ontstaat de nieuwe waarheid die geen winnaar of verliezer kent. In het gesprek met de ander ontstaat inzicht zonder dat conclusies noodzakelijk zijn. De focus verschuift van de verschillen tussen mensen, naar de overeenkomsten die er tussen hen bestaan. Van de individuele targets die zij moeten halen, naar het bereiken van een gezamenlijk resultaat waar zij elk naar eigen kunnen aan kunnen bouwen en bijdragen.

De basis daarvoor vormt het vertrouwen dat we weer in onszelf en anderen moeten herstellen. Dat vraagt betrokkenheid en zuivere authenticiteit. Tarzaniaanse borstklopperij heeft zijn langste tijd gehad. Reden waarom Donald Trump het zeker niet zal schoppen tot eerste ‘oranje’ president van de Verenigde Staten van Amerika.

2-Aarde in 5-Aarde 

2016 Wordt gedomineerd door 2-Aarde, het element dat dit jaar de middelste positie van de Ba Gua inneemt. Dit is een heel andere energie dan die van de elementen 3-Hout en 4-Hout die respectievelijk 2015 en 2014 domineerden. Deze hout elementen die zo extreem verbonden zijn met beweging en een hang hebben naar vernieuwing, heeft zich zeker afgelopen jaar laten zien in een massale volksverhuizing. Een ongekend aantal vluchtelingen heeft huis en haard verlaten en zoekt asiel in het veilige, warme, gezellige Europa. Vorig jaar schreef ik over de 1-Water die in de positie van 3-Hout een impuls gaf aan de kenmerken van 3-Hout: “Daarnaast zegt deze 1-Water in 3-Hout tendens iets over ‘het volk’ dat in beweging komt. Wie weet wacht ons een volksverhuizing, hoe het er uit gaat zien weet ik niet precies, wel dat er grotere groepen mensen zich zullen verplaatsen om elders wortel te schieten.”

De 2-Aarde energie van 2016 laat zoals gezegd een heel andere tendens zien; die van het beschermen van huis en haard en van het bouwen van aan een nieuwe samenleving. Dat wordt overigens nog een worsteling want 2-Aarde is ook de zorgzame huismoeder die haar huishouden graag op orde wil hebben en iedereen die er woont en te gast is, te eten wil geven, van een warm bed wil voorzien en een veilig en zeker bestaan wil aanbieden. Een dergelijke mater familias zal daarbij voorbijgaan aan de unieke behoeften van het individu; het ‘gezin’ als eenheid en de zorg daarvoor gaat voor. Dat staat haaks op de beweging van afgelopen jaar waarin er heel veel ruimte was voor autonomie van het individu, wat zich heel concreet heeft laten zien in bijvoorbeeld de individualistische opstelling van de Europese landen ten opzichte van het vluchtelingenprobleem. In de voorspellingen van 2015 schreef ik daarover: “Op politiek niveau kan deze tendens tot uiting komen doordat landen ook weer op zoek gaan naar hun eigen identiteit en niet langer bereid zullen zijn zich aan te passen aan de nukken en regels van grotere organisatiestructuren zoals een Europese Unie.”

2-Aarde vraagt om menselijkheid in de benadering van elk probleem. Of dat nu de vluchtelingen betreft of de mensen die in verpleeghuizen moeten verblijven. Hun rechten, hun zorg, hun waardigheid en verzorging en de bescherming daarvan worden belangrijke thema’s dit jaar, waarbij er vooral een focus komt te liggen op meer liefdevolle zorg en aandacht voor groepen mensen die wel wat ‘moederlijke’ toewijding kunnen gebruiken.

2-Aarde is het element dat het archetype is van de moeder, de vrouw en dat hoort bij het vormende en voedende principe. Dit element staat voor de vrouw en het vrouwelijke, barende, koesterende, beschermende, voedende en opvoedkundige principe. Er is een sterke verbondenheid met het lichaam en gezondheid, al met al belangrijke fundamentele aspecten van ons bestaan. Verder staat 2-Aarde voor alles wat onder de noemer ‘relatie’ te scharen valt. Of dat nu de relatie met je partner, je kind of met jezelf betreft. Het gaat over het nest waarin we geboren worden en en ons geborgen kunnen voelen. Alles rond deze principes komt dit jaar centraal te staan en dit was al enigszins merkbaar in de Nieuwjaarsnacht waarin we een voorproefje kregen op wat ons dit jaar te wachten zou kunnen staan; de aandacht gaat uit naar de positie van de vrouw en alle vrouwelijke principes die bij het archetypische vrouwelijke horen. Eén van de vragen die ten aanzien hiervan gesteld kan worden is of deze principes voldoende gerespecteerd en op waarde geschat worden.

2-Aarde brengt nieuw leven voort en gaat zorgend, verzorgend en vormend met dit nieuwe leven om. Net zoals nieuw leven dat in het lichaam van een vrouw vorm aanneemt en dóór haar geboren wordt, zo schept 2-Aarde voorwaarden voor het bestaan zoals dat er in de toekomst uit zal zien. Dat betekent ook dat de focus niet zozeer gericht moet worden op een individuele gebeurtenis, maar meer op wat dit in het grote geheel van ontwikkelingen voor invloed heeft. Je kunt als moeder met veel strengheid je kind het bordje eten leeg laten eten en daar nu het resultaat mee behalen dat het eten ook inderdaad opgegeten wordt. Vanuit een groter perspectief, dus naar het proces van ontwikkeling van het kind gekeken, leg je hiermee wellicht de voedingsbodem voor een eetprobleem. Zaaien en oogsten; iets vanuit het bijna niets laten groeien zodat je er later profijt van kunt hebben. Je zou bijna kunnen zeggen dat het nieuwe iets ontstaat uit het niets; wellicht dat er een economie en een samenleving gaat ontstaan die zich juist richt op het laten ontstaan van niets. Geen bezit, geen spullen, geen materie, maar enkel het (gemeenschappelijk) gebruik ervan. Iets dat niets is, maar ook vol potentie.

Veel van de 2-Aarde energie komt tot uitdrukking op terreinen als zorg, onderwijs, voeding en opvoeding. De sterk op vorming en zorg gerichte kracht van 2-Aarde kan overigens nog wel eens bedillerig overkomen; zoals een moeder soms al te betuttelend en overbezorgd met haar kinderen om kan gaan. 2-Aarde investeert in de toekomst zowel van zichzelf als in die van haar ‘kinderen’ door zorg te dragen, door te voeden en op te voeden en door zo langzamerhand zowel zichzelf als haar ‘kinderen’ in een vorm te boetseren. 2-Aarde is als de bakvorm waarin het deeg langzaam stolt tot een brood.

Zij doet dit naar beste eer en geweten, maar ook vanuit de beperkingen waaruit zij zelf is opgevoed en opgegroeid. Dit jaar laat een tendens zien in het op zoek gaan naar de vraag elke wetmatigheden voorwaardelijk zijn voor ons bestaan. Met andere woorden, hoe zijn wijzelf in het verleden gevormd waardoor we nu doen wat we doen en welke voorwaarden hebben we nodig om goed te kunnen leven. En, belangrijker, willen we deze vorm, deze wetmatigheden wel zo blijven volgen want zij bepalen immers ons handelen. Het besef dat we maar tijdelijk invloed kunnen uitoefenen op hetgeen we vormen en naar onze hand zetten, maar dat de imprint die dit nalaat, de consequenties hiervan blijvend zijn, helpt wellicht om andere vormende en opvoedkundige keuzes te maken die meer toekomstwaarde hebben, ook naar onszelf toe. Er ligt dit jaar een grote uitdaging te wachten voor zelfreflectie met name over onze relatie met onszelf en onze relatie met de rest van de wereld. Als gevolg daarvan kan het noodzakelijk zijn dat je je richt op het her-opvoeden van jezelf! Want hoe kun je het beste oogsten wat je eerder gezaaid hebt? En hoe kun je het geoogste het beste inzetten om er jezelf optimaal mee te voeden? De relatie tussen oorzaak, wat je ooit gezaaid hebt enerzijds, en de gevolgen, dat wat je kunt oogsten anderzijds worden nauwelijks nog overzien of herleid. Komend jaar biedt de kans te ontwaken uit ons kapitalistische coma en te zien hoe schaamteloos we als mensheid een ontwikkeling doorgemaakt hebben waarbij het oogsten de gedaante aan heeft genomen van plunderen. We roven moeder Aarde leeg, we misbruiken natuurlijke voorraden en vergeten dat er na ons nog meer mensen komen die op diezelfde moeder Aarde en van diezelfde voorraden moeten leven. Het is een grote aaneenschakeling van verkrachting van het vrouwelijke, zij dit moeder Aarde zelf, haar bronnen die zij voortbrengt of al die vrouwen wereldwijd die symbool staan voor dit archetypische principe!

Angela Merkel - Nina Elshof Feng Shui

Angela Merkel

Politiek gezien is Angela Merkel het prototype van een 2-Aarde vrouw; ze wil haar (politieke) huishouden op orde hebben en ook gastvrij iedereen voorzien van eten en een warm bed. Dan is er even minder aandacht voor individuele belangen zoals je ook in een groot gezin vaak ziet. De archetypische moederkloek reddert en zorgt, vult magen, plakt pleisters en troost egootjes maar heeft geen tijd en ruimte voor het individuele kind dat zijn eigen weg moet zien te vinden; het gezin als totaal organisme gaat voor en het regime binnen dat gezin wordt door de vrouw bepaald. Nee, niet gaan steigeren nu, we hebben inmiddels veel bereikt op het gebied van gelijke rechten, plichten en verworvenheden in de verdeling van de huishoudelijke en de zorgtaken tussen partners. Maar de energie van 2-Aarde is nu eenmaal verbonden met die archetypische vrouwelijke energie. De wereld is afgelopen jaar ernstig veranderd. We hebben te maken met invloeden uit culturen die de positie van de vrouw en de rolverdeling binnen het gezin heel anders op hun netvlies hebben dan wij westerlingen. De worsteling tussen al die invloeden van buiten enerzijds en het behoud van authentieke vrouwelijke waarden anderzijds, wordt duidelijk zichtbaar in de persoon Angela Merkel en in de functie die zij bekleedt.

Hoe je het ook went of keert, het komende jaar komen de kwaliteiten en functies die aan het archetypisch vrouwelijke toegeschreven worden, (weer) in het middelpunt van de belangstelling te staan.

2016 biedt op dit gebied overigens ook prachtige kansen! Bijvoorbeeld om de prestaties en posities van vrouwen meer aandacht te geven. Want wist je dat slechts een kleine twintig procent van de mensen die in het Nederlandse nieuws komen, van het vrouwelijk geslacht is? Kortom, het is tijd voor een tweede (seksuele) revolutie om de positie van de vrouw – zowel als maagd, als moeder, als amazone, als wijze vrouw en als godin – in ere te herstellen en de energie van het jaar 2016 zal hiernaar uit gaan.

Vrouwelijke revolutie

Elke vorm van revolte gaat gepaard met gedoe en chaos, met tegenkrachten die vanuit betutteling en overbezorgdheid – twee kenmerken van het archetypische vrouwelijke – graag het bekende willen behouden en deze willen behoeden voor verandering. Niet in de laatste plaats zullen deze tegenkrachten juist door vrouwen verwoord worden die anders hun eigen verworven (mannelijke?) positie en status in het geding zien komen. Een voorbeeld hiervan is de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, die sprak van ‘gedragsregels voor vrouwen’ in de omgang met mannen.

Het lijkt de wereld op zijn kop om een dergelijke uitspraak te doen, maar raakt precies die energetische snaar waar het komende jaar de aandacht naar uit zal gaan en vragen daarover zal opwerpen. Wat is eigenlijk de positie van de vrouw? Denken we daar allemaal wel hetzelfde over? In hoeverre zijn wij ‘westerlingen’ niet ook ‘barbaren’ die laten zien de vrouw niet te respecteren door de pornografering van haar lichaam? Weten we de typische kenmerken van het archetypische vrouwelijke wel op waarde te schatten? Sterker nog, weten we ze wel als zodanig te herkennen en te erkennen? Het 2-Aarde jaar zal meer dan ooit over deze problematiek gaan en aandacht vragen voor de terugkeer van de waarlijk vrouwelijke principes.

Dit is in strijd met de beweging van IS, die predikt dat vrouwen een ‘sedentaire levensstijl’ moeten volgen. Met andere woorden: vrouwen zijn aangewezen op het huishouden en de verzorging van man en kinderen.

Vrouwelijke revolutie

Elke vorm van revolte gaat gepaard met gedoe en chaos, met tegenkrachten die vanuit betutteling en overbezorgdheid – overigens ook twee kenmerken van het archetypische vrouwelijke – graag het bekende willen behouden en deze willen behoeden voor verandering. Niet in de laatste plaats zullen deze tegenkrachten juist door vrouwen verwoord worden die anders hun eigen positie en status in het geding zien komen. Een voorbeeld hiervan is de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, die sprak van ‘gedragsregels voor vrouwen’ in de omgang met mannen.

Het lijkt de wereld op zijn kop om een dergelijke uitspraak te doen, maar raakt precies die energetische snaar waar het komende jaar de aandacht naar uit zal gaan en vragen daarover zal opwerpen. Wat is eigenlijk de positie van de vrouw? Denken we daar allemaal wel hetzelfde over? In hoeverre zijn wij ‘Westerlingen’ niet ook ‘barbaren’ die laten zien de vrouw niet te respecteren door de pornografering van haar lichaam? Weten we de typische kenmerken van het archetypische vrouwelijke wel op waarde te schatten? Sterker nog, weten we ze wel als zodanig te herkennen? Het 2-Aarde jaar zal meer dan ooit over deze problematiek gaan en aandacht vragen voor de terugkeer van de waarlijk vrouwelijke principes.

Thuis

In het verlengde daarvan wordt het huis waar we wonen en het thuis dat we weten te creëren onder de aandacht gebracht. ‘Home is where the heart is’ wordt op prachtig geschilderde plankjes achter ramen geplaatst en op deuren opgehangen. Maar woont het hart echt wel in je huis? Is je huis wel een thuis? In 2016 zullen wat schellen van de ogen vallen waardoor er een aanzet wordt gegeven tot stevige discussies over woningbouw, de kwaliteit van architectuur op het welbevinden van bewoners en gebruikers, en de ontheemding die slecht ontworpen woningen kan veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Is het hebben van een dak boven je hoofd voldoende om je ergens thuis te voelen? Of kun je je thuis voelen op slechts vijf vierkante meter, als je maar autonoom over die vijf vierkante meter kunt beslissen en je er veilig kunt voelen?

Ook de waarde van ‘thuis’ in een verzorgingstehuis, een verpleeginrichting, een asielopvang, op scholen, in ziekenhuizen en andere openbare gebouwen wordt onder de loep genomen. Waar het tot nu toe veelal enkel geleid heeft tot discussies hierover, zal in het komende jaar er op deze terreinen ook daadwerkelijk hervormd gaan worden. Huisvesting in de breedste zin van het woord en de kosten daarvan komen bovenaan agenda’s te staan.

 

Geplaatst in Voorspellingen | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Time-Map 2016: Nine Star Ki profile of the January Full Moon

The Nine Star Ki predictions for 2016 will be published on February 4th.

The Full Moon of January 24 shines her light on the accompanying Nine Star Ki profile 3 – 3 – 5. This is the last Full Moon that comes with the 3-Wood year that started February 19, 2015. It is the second time this Nine Star Ki profile comes round in the time span of this Chinese year and it is actually the fifth time the profile of a double 3 with 5 is active; in February we had 3-5-3, in March 3-5-3, in May 3-3-5, in November 3-5-3 and now in January 2016 again 3-3-5. This explains a lot about the inherent tention many of us have felt this past year. The tension between the old (5-Earth) and the new (3-Wood) or to put it in archetypal terms: the tension between the father and the seeker. Since I’m learning about the Jungian archetypes, I’d like to explore them a bit more. The coming year I’ll try to add a new dimension to this Nine Star Ki – Full Moon blog by connecting to the archetypes now and again, whenever I’ll be able to explain it in a sensible way. So bear with me and please put your comment into writing: I love to hear what your thoughts and reflections are on this.

Voor de Nederlandse versie klik hier.

January 24, 2016 – 01:47am UTC in Leo

The Nine Star Ki profile of today is: 3 – 3 – 5 – It’s characteristics are being stuck between the past (5-Earth) and the future (3-Wood).

The Nine Star Ki profile of this Full Moon is revisiting a tension we felt throughout the whole past lunisolar year and that kept resurfacing a couple of times. It’s all about wanting to move forward, bringing in the new, yet feeling unable or unqualified to do so because of old, fixed, conservative, social, traditional or parental limitations and conditionings. Wether these limitations are truly present or are just occupying the darker corners of our mind and subconscious doesn’t make any difference to the outcome; we are hindered by them one way or the other. This profile is, which ever way you turn it, about being stuck between the past (5-Earth) and the future (3-Wood) experiencing the now as a frustratingly prison of present. Yes, that’s annoying and it can make 3-Wood turn to it’s angry and energetic part, the part related to the warrior that wants to fight battles. Most of the times to liberate the good, but sometimes also just out of annoyance with the opposite whether that be something good or bad. 3-Wood likes to shatter the altars of the old forgetting that they also form a valuable and solid fundament on which the new can be built. Striving forwards, striving to give birth to new and exciting things, 3-Wood is both the rebel and the child, very impatiently searching and fighting it’s way out, out into the open and free.

Birth and Rebirth Nina Elshof Feng Shui

Birth and Rebirth

In a way 3-Wood is very aware of where it originates from: without the (hopefully) lovingly coming together of its parents, it wouldn’t have come into existence itself at all. So there’s a deep and strongly felt connection with the roots from which we sprout this Full Moon, be that those with our blood relatives or those with relations we’ve created ourselves. And at the same time there’s this big rejection of these same roots that make us feel stuck in one place and in the eyes of 3-Wood are in desperate need of transformation. Acknowledging the fact that we do need some solidity, some kind of fertile ground to support all these new things we want to achieve, is like acknowledging that we have to put a tree with its roots into the dirt in order for it to be able to grow toward the skies.

So if you want to get somewhere in the new year, it’s time now to get to the dull earthy bit and to get your things in order, pay your bills, take on the responsibilities that come with leading a physical life and ground your growth. Get your act together! Love your physical life! Last call before, in February, we dive into the world of a new lunisolar year with a different character of energy for which now the fundaments are being layed.

Clean your house, make sure your body is supported by a healthy regime of enough rest and sleep, a sound diet and enough exercise. Also be aware of the fact that you sometimes need the social community to help you out. The solitude 3-Wood really enjoys, can’t resolve the problems on its own. So taking time to stay connected to family, friends and community will pay off in the long run. And most of all: keep on showing up! 3-Wood loves to escape for escape sake. It loves to wander around wether that be in a literal sense or in a spiritual and fantastic way; 3-Wood easily becomes distracted and gets bored even more easy. 5-Earth in this Full Moon profile in all its opposition to 3-Wood shows where we need to learn and what we need to develop in ourselves to avoid that we’ll loose ourselves in too much newness, alternative, idealistic, rebellious something that no one can comprehend. Mind your wings from melting!

Yes, 5-Earth might sound to some as the dull, conservative, community minded mother or father that really is concerned with your social standard and status which reflects your achievements; boring for some, safe and familiar to others. The two 3-Woods would love to run from that and unleash themselves. However, there’s a lesson that the recurrence of the 3-Wood & 5-Earth combo is offering: it’s good to toss out boring rules and purging our lives. It is however also good to create a save and sound fundament that supports our new growth. Meditate on which parts of your old you need to go and which ground you in the fundament of experience, lending weight, authority and self-esteem to your knowledge, hence stabilizing your development, without hindering it. Return from your ego-flight to the sun and learn to use the powers of the physical realm: it will help you grow into a true magician of life!

 

Geplaatst in Time-Map Full Moon | Tags: , , , , , , , , , , | 5 reacties

Time-Map 2016: Nine Star Ki profiel van de Volle Maan van januari

De Nine Star Ki voorspelling voor 2016 wordt donderdag 4 februari gepubliceerd.

De Volle Maan van 24 januari laat haar licht schijnen op het bijbehorende Nine Star Ki profiel 3 – 3 – 5. Dit is de laatste Volle Maan van dit 3-Hout jaar, dat startte op 19 februari 2015. Het is de tweede keer dat dit Nine Star Ki profiel voorbijkomt binnen de tijdsspanne van dit Chinese jaar en het is feitelijk de vijfde keer dat het profiel met een dubbele 3 in combinatie met 5 actief is; in februari hadden we 3-5-3, in maart 3-5-3, in mei 3-3-5, in november 3-5-3 en nu in januari 2016 opnieuw 3-3-5. Het verklaart veel van de spanningen die velen ervaren hebben afgelopen jaar. De spanning tussen het oude (5-Aarde) en het nieuwe (3-Hout) of, om het in termen van archetypisch uit te drukken: de spanning tussen de vader en de zoeker. Ik ben begonnen me te verdiepen in de archetypes zoals Toni Wolff en C.G. Jung beschreven hebben en ik wil ze graag verder onderzoeken. Het komende jaar zal ik proberen om een nieuwe dimensie aan dit Nine Star Ki – Volle Maan blog toe te voegen door de uitleg zo nu en dan te verbinden aan deze archetypes voor zover ik dit op een zinnige manier kan doen. Heb dus een beetje geduld met me en schrijf alsjeblieft je commentaar en opmerkingen op: ik hoor heel graag wat jouw gedachtes en reflecties hierover zijn.

For the English version click here.

24 Januari 2016 – 01:47am UTC in Leeuw

Het Nine Star Ki profiel van vandaag is: 3 – 3 – 5 – Haar kenmerken zijn het ingeklemd zitten tussen het verleden (5-Aarde) en de toekomst (3-Hout).

Het Nine Star Ki profiel van deze Volle Maan brengt opnieuw een bezoek aan de spanning die we het gehele afgelopen lunisolaire jaar hebben kunnen voelen en dat een aantal keren bleef opduiken. Het gaat allemaal over het naar voren willen bewegen en het nieuwe uitnodigen maar tegelijkertijd ervaren dat je onbekwaam of onmachtig bent om dat te doen vanwege oude, vastgezette, conservatieve, sociale, traditionele of ouderlijke beperkingen en conditioneringen. Of deze beperkingen nu werkelijk aanwezig zijn of alleen de donkere hoekjes in onze geest en onderbewuste bezet houden, maakt niet uit voor het effect dat ze hebben; we worden er, linksom of rechtsom, door gehinderd. Dit profiel gaat, hoe je het ook bekijkt, over het ingeklemd zitten tussen het verleden (5-Aarde) en de toekomst (3-Hout) waardoor je het heden als een frustrerende gevangenis van het nu beleeft. Ja, dat is irritant en het kan veroorzaken dat 3-Hout zich tot zijn boze en energieke kant wendt, de kant die verbonden is met de krijger die graag ten strijde trekt. Meestal om het goede te bevrijden, maar soms ook vanuit ergernis over de oppositie of die nu goed of slecht is. 3-Hout verbrijzelt graag de altaren van het oude, daarbij vergetend dat deze ook een waardevol en solide fundament vormen waarop het nieuwe gebouwd kan worden. Al voorwaarts strevend, strevend om het nieuwe en spannende geboren te laten worden, is 3-Hout zowel de rebel als het kind dat erg ongeduldig zijn weg naar buiten zoekt en vecht, naar de ruimte en naar de vrijheid.

Op een bepaalde manier is 3-Hout zich erg bewust van zijn oorsprong: zonder het (hopelijk) liefdevolle samenkomen van zijn ouders zou het niet in het leven gekomen zijn. Er is dus een diep en sterk gevoelde verbondenheid met de wortels van ons bestaan deze Volle Maan, of deze nu wortelen in bloedverwantschappen of in relaties die we zelf gecreëerd hebben. Tegelijkertijd is er een sterk gevoeld verzet tegen deze zelfde wortels omdat ze ons op één plek vasthouden en in de ogen van 3-Hout dringend toe zijn aan transformatie. Erkennen dat we ook een vorm van vastigheid, een vorm van voedingsbodem nodig hebben om alle nieuwe dingen die we willen bereiken te ondersteunen, is als het erkennen dat we een boom met zijn wortels in de aarde moeten planten om het hem mogelijk te maken naar de hemel te groeien.

Birth and Rebirth Nina Elshof Feng Shui

Birth and Rebirth

Dus als je iets wilt bereiken in het komende jaar, is het nu de tijd om een saai, aards stukje werk te verzetten en de boel op orde te brengen, je rekeningen te betalen, je verantwoording te nemen die horen bij het leiden van een aards bestaan en je groei te gronden. Get your act together! Hou van je fysieke leven! Het is de laatste kans voordat, in februari, we in de wereld van een nieuw lunisolair jaar duiken dat een heel ander energetische karakter heeft en waar nu de voorwaarden voor worden gecreëerd.

Maak je huis schoon, zorg dat je lichaam ondersteunt wordt door een gezond regime van voldoende rust en slaap, een gezond dieet en voldoende beweging. Wees je er ook van bewust dat je soms de sociale gemeenschap nodig hebt die je verder helpt. Het alleen zijn waar 3-Hout erg van houdt, kan niet altijd alle problemen in zijn eentje oplossen. Neem dus de tijd om in contact te blijven met familie, vrienden en je sociale omgeving; het zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen. En bovenal: blijf je best doen! 3-Hout houdt er erg van om te ontsnappen alleen vanwege het ontsnappen. Het houdt er enorm van rond te dwalen of dat nu letterlijk is of in de wereld van het spirituele of van de fantasie; 3-Hout is snel afgeleid en verveeld zich al helemaal snel. 5-Aarde in het profiel van deze Volle Maan, is de volle opposite van alles wat 3-Hout laat zien. Maar daarin laat 5-Aarde zien wat nodig is om te leren en wat we in onszelf tot ontwikkeling moeten brengen om te voorkomen dat we onszelf verliezen in teveel nieuwig, alternatief, idealistisch, rebellerend iets dat niemand begrijpt. Waak voor het smelten van je vleugels!

Ja, 5-Aarde kan voor sommigen lijken op de saaie, conservatieve, sociaal ingestelde moeder of vader die zich werkelijk zorgen maakt om je sociale omstandigheden en status die je bereikte resultaten reflecteren; stom voor sommigen, veilig en vertrouwd voor anderen. De twee 3-Hout elementen zouden maar wat graag daarvan weg rennen en er zich van bevrijden. Er schuilt echter een belangrijke les in de telkens wederkerende combinatie van 3-Hout & 5-Aarde: het is goed om oude en saaie regels en gewoontes over boord te gooien en om ons leven te zuiveren. Het is echter ook goed om een veilig en stevig fundament te scheppen dat onze nieuwe ontwikkeling ondersteunt. Mediteer over welke onderdelen van je oude jij mogen vertrekken en welke je ankeren in een fundament van ervaringen, waardoor je waarde, autoriteit en zelfvertrouwen kunt toekennen aan je kennis en dat daardoor een stabiliserend effect heeft op je ontwikkeling, maar er geen belemmering voor vormt. Kom terug van je ego-vlucht naar de zon en leer om met de krachten van het aardse rijk te werken: het zal je helpen om je tot ware magiër van het leven te ontwikkelen!

Geplaatst in Time-Map Volle Maan | Tags: , , , , , , , , , , , , | 13 reacties

Time-Map 2015: Nine Star Ki profile of the December Full Moon

The Full Moon of December 25th shines her light on the accompanying Nine Star Ki profile 3 – 4 – 4.

December 25, 2015 – 12:11pm in Cancer – Long Night’s Moon  – Cleansing: Letting go of the old in order to gain strength to hive the new

The Nine Star Ki profile of today is: 3 – 4 – 4 – It’s characteristics are lively connection with previous generations & family versus a growing quest for our own light. 

The Nine Star Ki profile of this Full Moon communicates the energy of the element Wood completely and perfectly. Both the 3 and the 4 are related to the element Wood and this month’s profile shows us nothing else than Wood-energy and the theme’s that come with it: growth, family, family, family, roots, origin, consanguineous, altruism, freedom, liberty, liberty and more liberty. The one doesn’t necessarily unites easily with the other; freedom, growth and the need for liberty on one hand easily collide with family(ties), provenance and blood-relations on the other hand. In fact, there’s a love-hate relationships between these two sides of the Wood-medal.

Wood represents the element most alive in the cycle of the five elements. It is constantly in motion, growing and in search for the light, it finds its way out of the dark privacy of the little seed in the dirt. Via unthinkable possibilities and solutions it drudges itself into the open, cracking through the earth’s surface and by doing so exposing itself in all its nakedness to the light. Leaving behind the safe, unconscious, dark silence of the soil it which it was hidden.

The winter solstice of December 21st is the moment in a year when night is at its longest, when longing for the light is at its strongest and at which the necessary return of this light is commenced. At Christmas we celebrate the symbolic rebirth of the light towards which Wood wants to grow and that is so necessary for us to see ourselves so that personal growth becomes possible. Because the light of the Christ-child is like our

Wedergeboorte NinaElshofFengShui

Rebirth

soul that is born into the manger of the ego. It requires a higher understanding to recognize this, or a message by an angel of course. The living light of the Christ-child symbolizes our soul which, as a personal redeemer frees us from the confining darkness of the ego (manger/matter). This growth and renewal, this search for the light is being superly emphasized by the Nine Star Ki profile of this month’s Full Moon. This profile promises the return of power, of light en of progress rooted in the breeding ground of the yin wintertime in which the process of turning within hopefully resulted in fertilizing this ground. A new cycle is being born. And if you allow yourself to trust this cycle to germinate, grow and come into blossom, success will be guaranteed. It is however necessary to determine out of which intention you want to grow and which direction your growth is heading: do you want to become an oak tree, a  thistle or a poppy? Now is the time to correct the growth of this new cycle if necessary; now the seed is starting to germinate which eventually will take on shape and transform into the new trunk which is already very gently is starting to show itself. First to you and next to your ‘family’.

Now there’s a warning in place. Because the down side of the energy of this Nine Star Ki profile is that our roots that are rooted in family traditions and which are limited by the DNA of blood-relationships, tend to push us into old habits and patterns, adjusting ourselves to the needs of family and making us shrink under their critical remarks and questions. If you’re not cautious you’ll repeat what you’ve done before. And although Wood as no other element establishes a living connection with previous generations, it also wants to renew itself; it wants to add -with respect for what has been- a new growth ring to the family tree. This process is very necessary to prevent it to become overruled by habits from the (family)past.

To choose which way you want to grow, to decide the direction you want your life to develop into can be considered as taking responsibility about your personal incarnation and the lessons that come with it. This requires a long-term effort; this is not achieve within one season or within one year. Fortunately 4-Wood is very good in long-term action and is therefore capable of keeping focus on those hopeful new goals that eventually, as fruits of your personal growth, can be put to the collective’s disposal.

This year the focus of the Time-Maps will be on the Nine Star Ki profile of the Full Moon that is active. It will be a moment in time that I’d like to connect to the Five Elements that are so precious to me and which I work with a lot in my Feng Shui work. These Time-Map blogs will be accompanied by blogs that go deeper into explaining the workings of Nine Star Ki, the archetypal qualities of the Five Elements and how they can be used to understand how the energy of the universe and the earth operate in our lives and influence us.

Now this is an experiment and I really like to hear from you how you receive and experience this explanation of the energetic blueprint that is at work at a specific Full Moon of the month. Please don’t hesitate to post your comment! Even if you don’t understand a thing of what I’m writing.. let me know! There’s always room for improvement!

The energy of the year 2015 is dominated by the element 3-Wood, so you’ll see this element return in every profile of all months. It’s the element that resides in the first position during the whole year. Only the numbers in the second and third position will vary.

Geplaatst in Time-Map Full Moon | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Time-Map 2015 – Volle Maan van December

De Volle Maan van vandaag laat haar licht schijnen op het bijbehorende Nine Star Ki profiel 3 – 4 – 4.

December – 25 december 2015 12:11 uur in Kreeft – Maan van de Langste Nacht – Loslaten: Afsterven van het oude om kracht te verzamelen voor het nieuwe   

Het Nine Star Ki profiel van vandaag is: 3 – 4 – 4 – Het kenmerk is levende verbinding met vorige generaties & familie versus een groeiende zoektocht naar het eigen licht.

Het Nine Star Ki profiel van deze Volle Maan communiceert het element Hout in optima forma. Zowel de 3 als de 4 horen beide bij het element Hout en het profiel van deze maand laat dan ook niets anders zien dan Hout-energie en de bijbehorende thema’s groei, familie, familie, familie, roots, afkomst, bloedverwantschap, altruïsme, vrijheid, ruimte, ruimte en nog eens ruimte. Het één laat zich niet zonder slag of stoot verenigen met het ander; vrijheid, groei en behoefte aan ruimte enerzijds willen nog wel eens botsen met familie(banden), afkomst en bloedverwantschap anderzijds. Sterker nog, er bestaat een soort haat-liefde verhouding tussen deze twee zijden van dezelfde Hout-medaille.

Hout vertegenwoordigt het meest levende element van de vijf elementen cyclus. Het is voortdurend in beweging, groeiend op zoek naar het licht vindt het zijn uitweg uit de donkere beslotenheid van het zaadje in de aarde. Via ondenkbare mogelijkheden en oplossingen wurmt het zich naar buiten, boven de grond en laat zich in al zijn naaktheid in het licht zien. Het laat daarbij de veilige, onbewuste, donkere stilte achter zich van de aarde waarin het verstopt zat.

Wedergeboorte NinaElshofFengShui

Wedergeboorte

Het wintersolstitium van 21 december is het moment in het jaar waar de nacht het langst is, het verlangen naar licht het grootst en de noodzakelijke terugkeer ervan in gang wordt gezet. Met Kerstmis vieren we de symbolische wedergeboorte van het licht waar het Hout naartoe wil groeien en dat we zo nodig hebben om onszelf te zien waardoor onze persoonlijke groei mogelijk wordt. Want het licht van het Christuskind is als onze ziel die geboren wordt in de kribbe van het ego. Het vraagt een hoger inzicht dit te herkennen, of een boodschap van een engel natuurlijk. Het levende licht van het Christuskind staat symbool voor onze ziel die als persoonlijke verlosser ons bevrijdt van het beperkende duister van het ego (kribbe/materie). Deze groei en vernieuwing, deze zoektocht naar het licht wordt door het Nine Star Ki profiel van deze maand vol in de schijnwerpers gezet. Dit profiel belooft de terugkeer van kracht, van licht en van vooruitgang geworteld in de voedingsbodem van de yinne wintertijd waarin het proces van naar binnenkeren hopelijk voldoende voedende compost heeft aangemaakt. Een nieuwe cyclus wordt hiermee geboren. En als je deze cyclus met vertrouwen toestaat te ontkiemen en tot groei en bloei te laten komen, zal alle succes je in de schoot geworpen worden! Maar het is wel goed om te bepalen vanuit welke intentie je groeit en waar deze naartoe gaat: word je een eik, een distel of een klaproos? Nu is het moment om de groei van deze nieuw gestarte cyclus bij te sturen; nu wordt het zaad tot ontkiemen gebracht dat straks het fundament van jouw nieuwe stam vormt en dat zich nu voorzichtig laat zien. Als eerste aan jezelf en vervolgens – wellicht tijdens het Kerstdiner – aan je ‘familie’.

En daar is een waarschuwing op zin plaats. Want het gevaar van de energie van dit Nine Star Ki profiel is dat onze roots die wortelen in familietradities en beperkt worden door het DNA van bloedverwantschappen, de neiging op willen dringen om in oude patronen te stappen, om ons aan te passen aan wat de familie van ons wil en verlangt en te krimpen onder hun kritische opmerkingen en vragen. Als je niet oppast herhaal je wat je eerder gedaan hebt. Alhoewel Hout als geen ander element een levende verbinding met vele voorgaande generaties vormt, wil het vanuit de verbondenheid met deze generaties zich ook vernieuwen; wil het, met respect voor wat was, een eigen jaarring aan de (familie)stamboom toevoegen. Dat is noodzakelijk om daarmee te voorkomen dat het overruled wordt door de tradities uit het (familie)verleden.

Zelf kiezen welke kant je opgroeit, zelf je richting bepalen en daarover de regie voeren kun je beschouwen als verantwoording nemen voor je persoonlijke incarnatie en voor de lessen die daarbij horen. Daarvoor heb je een lange adem nodig; het is niet in één groeiseizoen of in één jaar geregeld. Gelukkig beschikt met name 4-Hout over die lange adem en is daarmee in staat om focus te houden op hoopvolle nieuwe doelen die uiteindelijk, als vruchten van jouw persoonlijke groei, beschikbaar gesteld kunnen worden aan het collectief.

Dit jaar wordt de Time-Map gebaseerd op het Nine Star Ki profiel van de dag van Volle Maan. Een momentopname in de tijd, net als de vorige Time-Maps, maar nu verbonden met de mij zo dierbare Vijf Elementen waar ik vanuit de Feng Shui en Nine Star Ki zoveel mee werk. Het is een experiment en ik hoor graag van jullie terug hoe je deze uitleg van de energetische blauwdruk van het Volle Maan moment beleeft en ervaart. Schroom niet om je commentaar te posten! Ook als je er geen snars van snapt… verbetering is altijd mogelijk: zonder wrijving immers geen glans. Omdat we in 2015 in het jaar leven dat door 3-Hout gedomineerd wordt, zul je dit element elke maand terug zien komen in het Nine Star Ki profiel. Alleen de getallen in de tweede en derde positie zullen wijzigen.

http://issuu.com/vbk-media/docs/9789020211559_biw_inkijk

Geplaatst in Time-Map Volle Maan | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Time-Map 2015: Volle Maan van November

De Volle Maan van vandaag laat haar licht schijnen op het bijbehorende Nine Star Ki profiel 3 – 5 – 3.

November – 25 november 2015 23:44 uur in Tweelingen – Bloedmaan – Overleven: Het eenvoudige overleven; maatregelen om de winter te overleven

Het Nine Star Ki profiel van vandaag is: 3 – 5 – 3 – Het kenmerk is ontreddering en nieuw begin versus volwassen worden in bewuste verantwoordelijkheid.

Het Nine Star Ki profiel van deze Volle Maan is erg interessant. Interessant, maar beslist niet eenvoudig te hanteren. Sterker nog, het is een van de moeilijkste profielen om mee om te gaan! Het plaatst twee elementen bij elkaar die volledig elkaars tegenpool zijn in alles wat ze doen, denken, ademen en representeren. De twee 3-Hout elementen gaan op geen enkele wijze samen met het element 5-Aarde dat de centrumpositie van dit profiel inneemt.

Voor 5-Aarde is dit een comfortabele positie; in de Ba Gua staat de 5 ook in de centrum positie. 5-Aarde representeert ons als autonome, gezonde, volwassen mensen die in staat zijn om hun eigen leven te besturen. 5-Aarde representeert ons als de koning of koningin die regeert over ons domein dat we hier op aarde bewonen, of als de dictators die we kunnen zijn in het opleggen van onze wil, onze normen en waarden aan anderen en in het eisen van volgzaamheid daarin. Het kan ook wijzen op de conservatieve, neerbuigende vader (of moeder) in ons en in de maatschappij waar we mee om moeten leren gaan. 5-Aarde is verbonden met alles dat stabiel, zeker, veilig, bekend, traditioneel, gevestigd is en met alles dat nodig is om een veilig, beschermd, gezond en comfortabel leven te leiden. Het is het element dat Nee zegt tegen verandering. In volwassen vorm representeert het de verantwoording die we nemen voor wie we zijn, wat we gedaan hebben en wat we geacht worden te bereiken in dit leven.

Beginning Jung Nina-Elshof-Feng-Shui

Amen, you are the lord of the beginning. Amen, you are the star of the East. Amen, you are the flower that blooms over everything. Amen, you are the deer that breaks out of the forest. Amen, you are the song that sounds far over the water. Amen, you are the beginning and the end. C.G. Jung – the Red Book

3-Hout aan de andere kant is de radicaal, de zoeker, de dromer en de strijder die al deze conservatieve, beperkende, saaie en belemmerende kwaliteiten overboord wil gooien. Het is de brenger en initiator van nieuw leven, nieuw begin en nieuwe paradigma’s. 3-Hout is een element dat nooit vergeet en tegelijkertijd genereus kan vergeven; het houdt er niet van om vast te blijven zitten in wanhoop en wraak. Het is aan de ene kant de schepper van fantasieën en ideeën die de wereld toegang geeft tot de nodige inspiratie en hoop. Aan de andere kant is het obstinaat en houdt het er van om elke grens of belemmering een schop voor de kont te geven. Het is het element dat Ja zegt tegen het leven. In volwassen vorm representeert het de openheid voor verbinding met iedereen die zich graag wil verbinden, zodoende een web van genereuze gelijkgestemde gelijken creërend.

Omdat het Nine Star Ki profiel van deze maand, twee 3-Hout elementen bevat, zal de 3-Hout kwaliteit zich verdubbelen en intensiveren wat het graag doet: ruimte scheppen voor het nieuwe door de bestaande status quo op de kop te zetten, of door een prachtige roze wereld te creëren waarin alles opgelost kan worden door liefde. En omdat er geen enkele cyclische verbinding is met het element 5-Aarde, kunnen deze twee houtjes nogal op hol slaan in hun creaties.

Wat begon met de crash van het Russische vliegtuig, een maand geleden, toen de invloed van het vorige Nine Star Ki profiel begon af te nemen en het huidige profiel actief begon te worden, lijkt tot een culminatie te zijn gekomen in Parijs. Maar ik ben bang dat ons nog een finale culminatie te wachten staat.

Nu is het zo dat 3-Hout geen element is dat omverwerpt alleen voor het omverwerpen. 3-Hout representeert het nieuwe dat wil ontstaan, de baby die geboren wil worden. En net als bij een geboorte gaat dit gepaard met pijn, onthutsende emoties, algemene ontreddering en een dusdanige verandering in de bestaande status quo en denkkader dat de verandering onomkeerbaar is. Zodra een kind eenmaal geboren is kan dat het niet meer ongeboren gemaakt worden, net zoals de ouders voor altijd een moeder en vader blijven; het kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Het is daarvoor noodzakelijk bestaande structuren te doorbreken.

Kijkend naar wat er gaande is op dit moment in de wereld, hebben we te maken met een scenario van angst dat gecreëerd wordt door verschillende agressieve terroristische aanslagen en de aanwezigheid van een constante dreiging van meer terrorisme dat in de achteloos over het hoofd geziene buitenwijken van de verwaarloosde uithoeken van ons sociale anatomie sluimert.

Ja, dat is een erg negatieve situatie die nauwelijks gerelateerd is aan het ‘wonderbaarlijke nieuwe’ dat 3-Hout zo idealistisch in onze wereld wil brengen. Maar als een jonge vrouw moeder wil worden, zal ze haar maagdelijkheid op moeten geven en de beproeving van een bevalling moeten aanvaarden; ze moet volwassen worden in een nieuwe staat van vrouwelijkheid. Net zoals wij, zowel als maatschappij als als individuen. We moeten doorgroeien naar een nieuwe staat van menselijkheid en volwassenheid. Dit gaat gepaard met het accepteren van de verantwoordelijkheid voor onze daden en de schaduw die hierdoor wellicht ontstaan is in ons sociale weefsel, zowel in de maatschappij als in ons persoonlijke leven. We moeten deze daden herkennen, omarmen, integreren en vervolgens doorgaan in het nieuw ontwikkelde.

Giving birth - C.G. Jung Nina-Elshof-Feng-Shui

Giving birth – C.G. Jung

Pas echter op voor de tekortkomingen van een idealistisch en dromerig wereldbeeld gevuld met fantasieën, want 3-Hout kan zich ook laten zien als de idealist die droomt van een betere wereld waarin iedereen van zijn buurman houdt en waarbij de dagelijkse verantwoordelijkheden genegeerd worden. Of een wereld waarin hij zich verliest in de donkere creatie dat iedere moslim een terrorist is, iedere vrouw een hoer, alle presidenten samenzweren, alle ellende alleen jouw kleine jij overkomt en de wereld gedoemd is. Dus negeer niet hetgeen niet goed is in je leven door de andere kant op te kijken, zoals onze regeringen ons zeggen te doen. Noch dien je je verbinding met de realiteit van het leven te verliezen door te denken dat we allemaal verdoemd zijn. Dat zijn we niet. Er staat slechts een nieuwe realiteit op het punt zich aan te dienen. Een die van ons eist dat we de volwassen man of vrouw worden die door het proces van geboorte gaat en zijn of haar eigen ouder wordt; dat we de baby zijn die bewust aan een nieuw leven wil beginnen dat vooralsnog compleet onzeker en onbekend is, maar die de volledige verantwoordelijkheid aanneemt die hoort bij het hebben van een fysiek lijf; en dat we volledig aanwezig zijn bij en bewust zijn van al hetgeen er gebeurd. En ja, het zal even wat tijd vergen om dit te verwerken, dus ruim tijd in om te ontspannen, vredig te zijn, te rusten en te verteren.

Beheers jouw geboorte in het nieuwe!

December – 25 december 2015 12:11 uur in Kreeft – Maan van de Langste Nacht – Loslaten: Afsterven van het oude om kracht te verzamelen voor het nieuwe      

Dit jaar wordt de Time-Map gebaseerd op het Nine Star Ki profiel van de dag van Volle Maan. Een momentopname in de tijd, net als de vorige Time-Maps, maar nu verbonden met de mij zo dierbare Vijf Elementen waar ik vanuit de Feng Shui en Nine Star Ki zoveel mee werk. Het is een experiment en ik hoor graag van jullie terug hoe je deze uitleg van de energetische blauwdruk van het Volle Maan moment beleeft en ervaart. Schroom niet om je commentaar te posten! Ook als je er geen snars van snapt… verbetering is altijd mogelijk: zonder wrijving immers geen glans. Omdat we in 2015 in het jaar leven dat door 3-Hout gedomineerd wordt, zul je dit element elke maand terug zien komen in het Nine Star Ki profiel. Alleen de getallen in de tweede en derde positie zullen wijzigen.

http://issuu.com/vbk-media/docs/9789020211559_biw_inkijk

Geplaatst in Geen categorie, Time-Map Volle Maan | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Time-Map 2015: Nine Star Ki profile of the November Full Moon

The Full Moon of today shines her light on the accompanying Nine Star Ki profile 3 – 5 – 3.

November 25, 2015 – 11:44pm in Gemini – Blood Moon – Survival: The simplicity of survival; taking precautionary measures to be able to survive through winter

The Nine Star Ki profile of today is: 3 – 5 – 3 – It’s characteristics are upheaval and new beginnings versus maturing into conscious responsibility.

There’s an interesting Nine Star Ki profile active at this month’s Full Moon. Interesting, yet not at all easy to handle. More so it is one of the hardest profiles to deal with! It puts two elements together that are complete opposites in everything they do, think, breath and represent. The two 3-Wood elements don’t relate in any way to the 5-Earth element that occupies the center position of this profile.

For 5-Earth this is a comfortable position; in the Ba Gua the 5 also inhabits the centre position. 5-Earth can be seen as the representative of us as autonomous, healthy, adult human beings that are capable of governing our own lives. 5-Earth represents us as the king or queen reigning our domain which we inhabit on this planet, or as the dictators we can be that force our will onto others and demand obedience to rules set. It can also point towards the conservative and condescending father (or mother) in us or in society  that we have to deal with. 5-Earth is connected to everything stable, secure, safe, known, traditional, established and everything necessary to lead a safe, secure, healthy and comfortable life. It is the element that says No to change. In a mature form it represents us taking responsibility for who we are, what we’ve done and what we’re suppose to achieve in this lifetime.

Birth Jung Nina-Elshof-Feng-Shui

Amen, you are the lord of the beginning. Amen, you are the star of the East. Amen, you are the flower that blooms over everything. Amen, you are the deer that breaks out of the forest. Amen, you are the song that sounds far over the water. Amen, you are the beginning and the end.                        C.G. Jung – the Red Book

3-Wood on the other hand is the radical, the seeker, the dreamer and the warrior that wants to throw all these conservative, restricting, boring and limiting qualities overboard. It is the bringer and initiator of new life, new beginnings and new paradigms. 3-Wood is an element that never forgets and at the same time is generous in forgiving; it doesn’t like to be stuck in despair and revanche. It is on one hand the creator of fantasies and ideas, opening up the world for much needed inspiration and hope. On the other hand it is obstinate and likes to kick every boundary or limitation in the bud. It is the element that says Yes to life. In a mature form it is open to connecting with everybody that likes to connect too, creating a web of generous, likeminded equals.

Since in the Nine Star Ki profile of this month, two 3-Wood elements are present, the 3-Wood qualities will be doubled up and it intensifies what they love to do: creating room for new by upsetting the status-quo, or creating a wonderful fluffy-bunny world in which everything can be solved be love alone. And, since an energetic cyclical connection with 5-Earth is lacking in this profile, those two woodies can get kind of out of control in either state of creation.

What started with the crash of the Russian airliner, one month ago, when the previous Nine Star Ki profile started subsiding and the profile of this Full Moon started to become active, seems to have come to culmination in Paris. But I’m afraid that a final culmination might remain in the offing.

Now 3-Wood is not an element that’s out there looking to destroy just for destroying sake. 3-Wood represents the new that wants to come in, the baby that wants to be born. And like with childbirth, the coming into being of the new is accompanied with pain, upsetting of emotions, general upheaval and a change in the existing status quo and paradigm in such a way that the change is irreversible. Once a child is born it can’t be unborn, also the parents are forever to be a mom and dad; that never can be undone. Breaching through established structures is therefore necessary.

Looking at what is going on in the world right now, we’re facing a scenario of fear being created through various very aggressive terrorist attacks and the presence of a constant threat for more terrorism lying dormant in the suburbs of the neglected and overlooked corners of our social tissue.

Yes, that’s a very negative situation hardly related to this ‘wonderful new’ that 3-Wood idealistically wants to bring into our world. But for a young woman to become mother, she has to loose her virginity and face the trial of labor; she has to grow up into a new state of womanhood. As do we, both as a society and as individuals. We have to grow into a new state of humanity and maturity. This comes with facing and accepting the responsibilities of past actions and the shadows they’ve created in our social tissue, both in society and in our personal lives. We have to recognize them, embrace them, integrate them and then move on into the newly created.

Salvation Jung

Giving birth – C.G. Jung

However, mind the gap of idealism and of the dreamworld filled with fantasies as 3-Wood also can turn into the idealist dreaming of a better world in which everybody loves their neighbor, neglecting the day-to-day responsibilities. Or go wild on crazy and dark fantasies in which every muslim is a terrorist, every woman is a whore, all presidents are conspirators, all the bad only happens to little you and the world is doomed. So don’t neglect that what is not good in your life by gazing away from it, like governments tell us to do. Nor should you loose your connection with reality by thinking we are all condemned. We are not. There is just a new reality kicking in. One that demands you to become the mature man or woman going through the process of labor and become your own parent; to be the baby that consciously wants to start a new life that is yet completely uncertain and unknown, but taking on the responsibilities that come with having a physical body; and to be completely in the present and aware of all that is happening. And yes, it will take some time to process, so schedule time to ease, be at peace, rest and digest.

 

Master your birth into the new!

December 25, 2015 – 12:11pm in Cancer – Long Night’s Moon  – Cleansing: Letting go of the old in order to gain strength to hive the new

This year the focus of the Time-Maps will be on the Nine Star Ki profile of the Full Moon that is active. It will be a moment in time that I’d like to connect to the Five Elements that are so precious to me and which I work with a lot in my Feng Shui work. These Time-Map blogs will be accompanied by blogs that go deeper into explaining the workings of Nine Star Ki, the archetypal qualities of the Five Elements and how they can be used to understand how the energy of the universe and the earth operate in our lives and influence us.

Now this is an experiment and I really like to hear from you how you receive and experience this explanation of the energetic blueprint that is at work at a specific Full Moon of the month. Please don’t hesitate to post your comment! Even if you don’t understand a thing of what I’m writing.. let me know! There’s always room for improvement!

The energy of the year 2015 is dominated by the element 3-Wood, so you’ll see this element return in every profile of all months. It’s the element that resides in the first position during the whole year. Only the numbers in the second and third position will vary.

Geplaatst in Geen categorie, Time-Map Full Moon | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen